Till innehåll på sidan

Hållbara företagsresor

Länsstyrelsen i Skåne och Energikontoret Skåne har med stöd av Energimyndigheten genomfört ett projekt för att stötta företag som vill ställa om till hållbart resande. Målet var att minska klimatutsläppen från resor både inom tjänsten och till/från arbetsplatsen med minst 5 procent. Mellan 2018 och 2019 minskade utsläppen från affärsresor bland företagen som deltog i projektet med nästan 50 procent.

Projektet har riktat in sig på att stödja företagen i Skåne att på ett systematiskt och långsiktigt sätt jobba med klimatsmarta resor. Resorna avser både pendlingsresor – resor till och från arbetet – och tjänsteresor. Fokus har bland annat legat på beteendeförändring hos medarbetarna i de deltagande företagen.

– Projektet har medvetet riktat in sig på lite större företag i tätort för att på så sätt nå många anställda och för att dessa företag har naturliga incitament att arbeta med denna fråga på grund av trafikträngsel och parkeringsproblematik, säger Peter Odhner som varit projektledare och som är klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Skåne.

Projektet startade i oktober 2018 och avslutades i slutet av oktober 2020. Den totala budgeten uppgick till 2,165 miljoner kronor.

Viktigt med goda exempel för att skapa engagemang

Erfarenheter från bland annat energi- och klimatrådgivningen och energi- och klimatcoacherna visar att det är svårt att skapa engagemang och intresse hos många företag när det gäller energifrågor inom transportsektorn. Om det inte rör sig om ett företag som arbetar aktivt inom transportsektorn så ser de sällan den direkta nyttan jämfört med att jobba med exempelvis energieffektivisering i fastigheter eller i teknisk utrustning.

– Fler företag behöver få upp ögonen för exempelvis hälsovinsterna med friskare personal som går och cyklar, eller tidsbesparingarna av resfria möten. Det behövs därför fler goda exempel där offentliga aktörer har lyckats skapa ett engagemang hos företag, säger Peter Odhner.

Bra måluppfyllelse första året

Ett projektmål var att de deltagande företagen skulle minska sina utsläpp av växthusgaser kopplat till resor både inom tjänsten och till/från arbetsplatsen med minst 5 procent under projektperioden. I själva verket minskade utsläppen från affärsresor hos företagen som deltog med nästan 50 procent mellan år 2018 och 2019. På grund av Covid19-pandemin har projektet inte följt upp företagens affärsresor för 2020.

– Vi är mycket nöjda med måluppfyllelsen, men tyvärr gick det inte att följa upp pendlingen under 2020 på grund av Covid19-pandemin, eftersom den har medfört att en stor andel av personalen arbetar på distans, säger Peter Odhner

Nulägesanalysen gav nya perspektiv

Inledningsvis gjorde de ansvariga aktörerna, Energikontoret och Länsstyrelsen, en omvärldsanalys för att hitta snarlika projekt, initiativ eller metoder för näringslivets persontransporter. Vidare identifierade de vilka aktörer som skulle ingå i projekt- och arbetsgrupper. Det blev representanter från Skånetrafiken, Malmö stad, projektledarkonsult från Arkatay och klimatpsykolog från Yomi. Länsstyrelsen, tillsammans med Energikontoret, tog fram en strategi för hur företagen skulle lockas att delta.

 

Bild med fyra olika steg för att kartlägga resvanor, ta fram handlingsplan för resvanor, genomföra åtgärder samt återkoppla till medarbetare och utvärdera åtgärderna.

Bild: Länsstyrelsen Skåne

 

– Det är viktigt att kartlägga nuläget och att utgå ifrån det. Kartläggningen i det här fallet gjordes i två delar; en resvaneundersökning och en datainsamling från respektive företag gällande tjänsteresor, säger Gustaf Wiklund, projektledare på Energikontoret Skåne.

Gustaf tycker det är intressant att några företag fick ett annat perspektiv efter nulägesanalysen, exempelvis då det visade sig att en del företags bilresor generade större utsläpp än flygresorna.

– Det resulterade i att vissa företag omvärderade den ursprungliga inriktningen på de tänkta åtgärderna och fokuserade på att minska bilresorna, säger Gustaf Wiklund.

Företagen presenterade resultaten från kartläggningen på workshops för att lära av och inspirera varandra. Varje företag tog fram handlingsplaner för att bland annat tydliggöra vem som var ansvarig för olika åtgärder och aktiviteter.

Återkoppling med olika perspektiv

Under hela projekttiden har det funnits med en extern konsult som utvärderat projektet löpande och gett återkoppling till projektledningen på Energikontoret och Länsstyrelsen. Det har också funnits med en klimatpsykolog. Det är en legitimerad psykolog med specialinriktning mot klimat- och miljöfrågor. Det bidrog till att det mjuka perspektivet kunde fångas in. Klimatpsykologen hjälpte till att ge återkoppling på varför vissa saker inte fungerade som tänkt, eller hur företagen kan få ett beteende att hålla i sig.

Projektorganisationen har kontinuerligt haft kontakt med företagen, återkopplat om resultaten samt erbjudit coachning vid behov. Under projektets gång har det också genomförts ett antal nätverksträffar för att ge inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Generell arbetsmetod förenklar spridning

Arbetsmetodiken som tagits fram är generell och tillämpbar på andra områden, vilket gör att spridning förenklas.

 1. Kartläggning av nuläget – vad är stort och smått (både pendling och affärsresor)
 2. Workshop tillsammans med företagsledningen på respektive företag för att ta fram åtgärdsförslag och mål
 3. Framtagande av handlingsplaner utifrån workshopen med hjälp av konsult
 4. Coaching av företagen för att påskynda processen
 5. Nätverksträffar (inspiration och erfarenhetsutbyte)
 6. Företagsutmaningar för att trigga företagen

Företagen fortsätter arbetet med hållbart resande

Samtliga företag/koncerner som deltagit i projektet kommer att fortsätta med sitt arbete kring hållbart resande, vilket gör att projektet lever vidare. I genomförda intervjuer med deltagande företag har även andra värden lyfts fram så som förbättrad hälsa, välbefinnande och mer tid med familjen för den enskilde.

– Om vi kan sprida konceptet till fler aktörer och att företagen i sin tur sprider det på koncernnivå, kan det bidra till ännu större förändringar, menar Peter Odhner.

I samband med slutkonferensen i oktober 2020 framkom bland annat följande reflektioner från företagen i projektet:

 • En upplevelse har varit att man i början famlade, till exempel vad gäller åtgärder/aktiviteter. Det hade varit bra med exempel att ta del av i starten.
 • Mer stöd i att välja rätt åtgärder/prioritera utifrån vilken effekt olika åtgärder ger/vilken insats de kräver.
 • Projektchatt – så företagen enklare hade kunnat hjälpa varandra med tips och råd om till exempel huruvida tjänstecyklar är en bra åtgärd eller inte.
 • Det är viktigt att dra lärdom av och dokumentera mindre lyckade åtgärder och aktiviteter.
 • Utifrån projektet ta fram en handbok med olika insteg och besparingsmöjligheter som andra företag kan ta del av.

Informationsspridning blir nästa steg

Projektledningen har fått förfrågningar om att informera om projektet och presentera resultaten på konferenser och träffar under 2021.

– Vi för också en dialog med Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS. Exempelvis har Västra Götalandsregionen intervjuat projektledningen om hur man kan rigga ett liknande projekt, säger Peter Odhner.

Frågor om spridning och paketering

Andra spridningskanaler diskuteras tillsammans med en kommunikatör på Energimyndigheten.

 

Källa: Länsstyrelsen Skåne