Till innehåll på sidan
Bord och stolar som placeras på gatan

Hälsingegatan blir först ut att testa byggsatsen. Bild: Elsa Soläng.

Gatan som mötesplats istället för parkeringsplats

I Göteborg, Helsingborg och Stockholm har gator gjorts om till ytor för aktiviteter, möten och rörelse för människor i närområdet. Resultaten och uppmärksamheten överträffar alla förväntningar. Nu tar Vinnova nästa steg för att göra Sveriges gator hållbara, hälsosamma och levande.

Det var hösten 2020 som de Vinnovafinansierade projekten Framtidsgator/Smarta gator och Street Moves tog sig konkreta uttryck under ledning av Spacescape och ArkDes på några gator i tre stora städer. Initiativen involverar boende och verksamheter så som butiker och skolor i utformningen genom att testa lösningar för nya stadsmiljöer under verkliga förhållanden.

Med hjälp av byggsatser i trä, som kan ändras utifrån behov, skapas multifunktionella och levande miljöer där människan får mer plats. Det handlar om sittmöbler, lekplatser, odlingar och utegym men också om laddstationer för delad bil och parkeringsplatser för elsparkcyklar.

Utvärderingen av de fullskaliga testerna visar intressanta resultat. I en Novus-undersökning uppger mer än 70 procent av de tillfrågade som bor vid eller använder gatan att de är positiva till dessa så kallade mobilitetshubbar. Enbart 10 procent är negativt inställda.

– Det är oerhört glädjande respons. Jag känner inte till något annat test där man har tagit bort parkeringsplatser med liknande resultat. Så kul och det visar på vikten av att involvera de som ska använda gatan i framtagandet och designen av ytan, säger Filip Kjellgren, som arbetar med mobilitet på Vinnova.

– En nyckel till projektens framgång är att rätt aktörer engagerade sig från början. Vi har haft med medborgarna, Stockholms stad, Transportstyrelsen, ArkDes, Lundberg Design, VOI, M – Volvo Car Mobility, White, Spacescape, KTH, Chalmers och Sweco. Tillsammans täcker de hela kedjan av innovation. Från behovsbild, data, design, kultur, teknik och värderingar till policy och lagstiftning, betonar Filip Kjellgren.

Gatan som del av nationell mission

Projekten är byggstenar i ett större nationellt experiment som handlar om att fokusera på ytan mellan husen, gatan, för att se hur den kan bidra till både hållbar och hälsosam mobilitet och till att mer yta i staden tillgängliggörs för människor och grönska. Gatan är en central miljö för innovation där många funktioner och perspektiv möts dagligen. Fokus på platsen ”gatan” gör det enklare att samla en mängd intressenter för att diskutera en önskad framtid.

Vinnova har tillsammans med andra aktörer under två år testat ett nytt sätt att få innovation att hända, så kallad missionsorienterad innovation, med målet att alla gator i Sverige ska bli hållbara, hälsosamma och fulla av liv.

Ett missionsorienterat arbetssätt handlar om att förändra hela system. För detta krävs ett individcentrerat och tvärvetenskapligt perspektiv samt engagemang från aktörer på alla nivåer. Det handlar om att bryta silos och låta aktörer som annars inte träffas diskutera problem och lösningar. Syftet är att alla ska börja jobba åt samma håll med ett gemensamt mål i fokus.

Stort intresse för satsningen

Att satsningen ligger i framkant och engagerar många är tydligt. Inslag i riksmedia och diskussioner i sociala medier har följts av reportage i internationella medier som exempelvis Bloomberg, Fast Company och The Guardian.

I Bloombergs artikel framgår bland annat att designprocessen och dialogen med närsamhället är minst lika betydelsefulla som byggsatserna på gatan. Och att uppskalning av lokala insatser där människor upplever att de kan påverka konkreta resultat, möjliggör att Sveriges gator kan vara en snabb och kraftfull innovationsplattform för såväl hållbar omställning som folkhälsa och jämlikhet.

– Jag tror att en orsak till uppmärksamheten är att ytan mellan husen är så påtaglig för alla i vårt samhälle. Dessutom har pandemin belyst behovet av att förändra det bilcentrerade användandet av gatan, med sådant som fler gång- och cykelbanor och mer yta att vistas på med familj och vänner utomhus, säger Filip Kjellgren.

Förankring och samverkan avgör gatans framtid

Under 2021 satsar Vinnova tillsammans med många andra företag och organisationer vidare på att testa och utveckla nya lösningar för gatan. Det rör sig om allt från att få in mer grönt på gatan till hur hållbar e-handel och självkörande fordon skapar mer värde till gatans olika funktioner. Med allt fler pågående initiativ kring gatan sätter Vinnova också större fokus på att koppla ihop dessa, i syfte att skapa mer av det som redan görs. Dessutom kommer Vinnova att lägga mer vikt vid hur beteendeförändringar kan bidra till att nå målen.

– Det enskilt viktigaste för att vi som nation och samhälle ska nå målen kring gatan, det är att vi lyckas förankra detta hela vägen från medborgaren upp till riksdagen. På samma sätt som Sveriges framgångsrika arbete med nollvisionen kring trafikolyckor är förankrad, betonar Filip Kjellgren.