Till innehåll på sidan

Framtidens kollektiva mobilitet

Kollektivtrafiken spelar en avgörande roll i omställningen till ett samhälle med hållbart resande. Men för att omställningen ska ske räcker det inte att bara göra mer av samma. Nya lösningar behöver knytas samman med det etablerade. Det konstateras i en ny rapport riktad till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå, som tagits fram på initiativ av K2, nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

Utveckla kollektivtrafiken till kollektiv mobilitet

K2 drivs och finansieras av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Lunds universitet och Malmö universitet i samarbete med Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Formas, Trafikverket och Vinnova är med och finansierar K2:s verksamhet. För drygt ett år sedan startade K2 initiativet Rådslaget som involverat över åttio experter inom kollektivtrafik, nya mobilitetstjänster och stadsutveckling. Rapporten som initiativet mynnat ut i föreslår att det som idag är kollektivtrafik utvecklas till kollektiv mobilitet, som även innefattar nya delade mobilitetstjänster.

Rapporten konstaterar att elektrifieringen är nödvändig, men inte tillräcklig för att lösa transporternas klimatpåverkan. Elbilarna löser inte heller andra samhällsutmaningar som platsbrist i städerna, dålig luftkvalitet, folkhälsa och råvarubrist. Avgörande för att hantera utmaningarna är att nya delade mobilitetstjänster, som till exempel elsparkcyklar och bilpooler, knyts samman med den etablerade kollektivtrafiken för att bilda framtidens kollektiva mobilitet.

Utvecklingen bör enligt rapporten ske utifrån en vision om ett nytt samhällskontrakt som utgår från att den kollektiva mobiliteten blir valbar för fler genom att alla på rimlig tid och till rimlig kostnad kan ta sig till alla platser i städerna samt till viktiga platser utanför städerna utan att behöva äga ett eget fordon.

Fem åtgärdsområden för kollektiv mobilitet

Rapporten identifierar fem åtgärdsområden för framtidens kollektiva mobilitet. Det rör sig om en omdefinierad roll för kollektivtrafiken, förändrade former för organisation och finansiering, nya resvanor med mer individanpassade tjänster, omprioritering av gaturummet samt nya pris- och betalstrategier för kollektiv mobilitet. Rapporten lyfter fram ett flertal konkreta förslag på åtgärder kopplat till fokusområdena:

  • Ersätt successivt nationella, regionala och lokala mål om en ökad andel gång, cykel och kollektivtrafik med mål om ökad andel gång, cykel och kollektiv mobilitet. På sikt, ersätt andelsmål med tillgänglighetsmål, dvs. mål för hur valbara olika sätt att få tillgänglighet är för människor.
  • Se över bashastigheten för trafik i städerna på sätt som gör att trafiken anpassas till stadens förutsättningar snarare än tvärtom.
  • Säkerställ att kollektivtrafikbiljetter kan säljas genom nya kanaler och av andra aktörer för att främja nya sömlösa lösningar.
  • Initiera en översyn av kollektivtrafiklagen och gör nödvändiga förändringar utifrån ett breddat uppdrag.
  • Se över instruktion och förordningar som styr Trafikverkets uppdrag på sätt som ger myndigheten möjlighet att ta en mer aktiv roll i att driva på och stödja kollektiv mobilitet.

Rapporten föreslår att en kommission tillsätts för att utveckla förslagen samt att ett strategiskt innovationsprogram initieras för att skapa långsiktigt stabila förutsättningar för finansiering av forskning, innovation och utveckling på området.

 

Har du fler frågor om rapporten? Kontakta Ebba Wihlborg, kommunikatör på K2, ebba.wihlborg@k2centrum.se