Till innehåll på sidan
Människor på ett torg

Bild: Vinnova

Framtidens attraktiva livsmiljöer – lärdomar från pandemin

Vinnova söker innovationsprojekt som tar fram förslag på hur framtidens attraktiva livsmiljöer kan se ut men även ha ett systemperspektiv och adressera fler perspektiv kopplade till den fysiska miljön. Behovsägare ska involveras och projekten kopplas till konkreta fysiska platser. Vi efterfrågar projekt som kan ta fram modeller, skisser och prototyper kopplade till fysiska platser i städer och samhällen. Sista ansökningsdag är 15 september kl 14.00.

Coronapandemin har synliggjort svagheter och orättvisor i samhället, bland organisationer och i system. Innovation och utvecklad kunskap behövs för att lösa samhällsutmaningar som pågående klimatförändringar, växande sociala klyftor och för att möta trender som förändrade konsumtionsmönster och beteenden. Pandemin har öppnat ett möjlighetsfönster för att tänka om kring hur vi människor vill leva, bo och röra oss i samhället samt hur vi gestaltar, bygger, förvaltar och använder vår bebyggda miljö.

Beteendeförändringar som ökad näthandel, hemarbete och även demografiska förändringar som nya flyttmönster fanns redan innan pandemin men är nu än mer aktuella. Pandemin visar att en snabb omställning av policy, beteenden, rörelsemönster och ny, innovativ användning av vår bebyggda miljö är möjlig.

Några exempel på omställning kan vara:

  • mässlokaler byggs om till fältsjukhus
  • nya mötesplatser skapas utomhus
  • food trucks får utökade platser
  • bilfria gator införs med rekordfart i flera städer i hela världen
  • butikernas skyltfönster blir tillfälliga konstutställningar
  • restauranger flyttar utomhus.

Innanför samma väggar, gaturum och utemiljöer ryms nu en helt annan tillvaro för många människor.

Med denna utlysning vill Vinnova möjliggöra för aktörer att ta fasta på de nya idéer och förutsättningar som har skapats genom den samhällskris som har pågått sedan mars 2020 och ta tillvara dem för att skapa ett mer hållbart, attraktivt och resilient samhälle.

Utlysningen är delvis inspirerad av EU-initiativet New European Bauhaus

Mer information om utlysningen

Läs mer om utlysningen: Framtidens attraktiva livsmiljöer – lärdomar från pandemin | Vinnova

Informationsmöte

Den 14 juni kl 11.00-12.00är du välkommen på informationsmöte för att veta mer om utlysningen, anmälningslänk dig här Event registration form (anpdm.com)

Kontaktpersoner för mer information

Lejla Cengic
Vinnova

Thomas Bergendorff
Vinnova