Till innehåll på sidan
Förstudier för snabbare klimatomställning i städer. Ett barn som blåser på en maskros. Foto: Ivan Dostal/Unsplash.

Förstudier för snabbare klimatomställning i städer

Vill du bidra till att uppnå klimatneutrala och hållbara städer redan år 2030? Nu kan du söka stöd för förstudieprojekt som förstärker och accelererar klimatomställningen i städer samtidigt som de bidrar till ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Vi måste tillsammans agera snabbt och kraftfullt för att möta klimatutmaningen. Den här utlysningen ska dels bidra till att undersöka vilka satsningar som kan ge ökad kraft i klimat- och hållbarhetsarbete i städer med hög ambition i sitt klimatomställningsarbete. Dels till att skapa bättre förmåga för fler städer att snabba på sin omställning. Sista dag för ansökan är 2023-08-31. Utlysta medel: Cirka 15 miljoner kronor.

Dessa projekt kan få stöd

Projektet ska fokusera på någon av följande inriktningar:

 • Medborgarengagemang/-deltagande: Nya metoder för medborgarengagemang/-deltagande som kan bidra till att snabba på klimatomställningen.
 • Klimatinvesteringar: Nya sätt att arbeta med klimatinvesteringar kopplat till snabbare omställning.
 • Regional mobilisering: Nya sätt att mobilisera bredare regionalt för snabbare klimatomställning tillsammans med grupper som omfattar såväl kommuner som andra aktörer.  

Projektet ska även bidra till att uppnå något eller några av följande mål:

 • Ökad kollektiv omställningsförmåga och förutsättningar för snabbare implementering av omställning till klimatneutrala och hållbara städer och samhällen.
 • Bidra till kunskap om implementering av internationellt beprövade metoder för medborgardeltagande (exempelvis medborgarråd, medborgarbudget etcetera) som skapar reellt inflyttande för medborgare.
 • Bidra till kunskap om hur klimatinvesteringsplaner kan kopplas till ordinarie beslutsprocesser.
 • Ökad förståelse och analys kring nödvändiga klimatinvesteringar och potentiella multipla nyttor.
 • Regional samverkan mellan kommuner och andra aktörer för att accelerera klimatomställningen i en större geografisk dimension.

Vem kan söka?

Minst en kommun ska stå bakom varje ansökan. Om ni väljer att ansöka i ett konsortium så ska den koordinerande parten vara en kommun, en region, en länsstyrelse eller ett kommunförbund. Projektkonsortiet kan bestå av flera oberoende aktörer från följande aktörsgrupper:

 • universitet, högskolor eller forskningsinstitut
 • företag
 • offentlig sektor
 • idéburen sektor (civilsamhällesorganisationer).

Projektparter kan vara juridiska personer, såsom företag, universitet, högskolor, offentliga aktörer, idéburna organisationer och branschorganisationer. Endast aktörer med verksamhet i Sverige kan vara projektparter. Alla projektparter kan söka stöd inom projektet utifrån de rättsliga förutsättningar som gäller för respektive organisationsform. Genomsnittliga stödbeloppet för stödmottagare i projektet får maximalt vara 50 procent.

Politisk förankring i kommunen som är huvudsökande är ett måste för den här ansökan och ett kriterium i bedömningen. För de städer som signerat Klimatkontrakt 2030, bedöms detta kriterium vara mött. För övriga kan ett stödbrev från ledningen fylla denna funktion och visa hur detta initiativ är en del av ett bredare långsiktigt omställningsarbete i linje med missionen om klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Ta hänsyn till jämställdhet och mångfald vid sammansättning av projektgruppen, vid val av projektledare och vid projektets genomförande, innehåll, samt i dess mål och effekter.

Viktiga datum

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i oktober 2023. Projektet kan starta tidigast 1 november 2023.

Observera att tidplanen kan komma att ändras. Utlysningen kan till exempel stänga tidigare om utlysta medel tar slut. Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Om Viable Cities

Utlysningen är en del av Viable Cities som är ett program inriktat på systeminnovation för hållbara och klimatneutrala städer. Viable Cities mission är att uppnå Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Under projektens löptid kommer konsortierna att involveras i Viable Cities Transition Lab. Det är en central plattform för att stödja kontinuerliga och sammanhållna processer för innovation, samskapande och lärande för klimatomställning i bred samverkan utifrån de behov som identifieras i städernas arbete. Det finns detaljerad information om Transition Lab i den fullständiga utlysningstexten.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

För frågor om ansökan, kontakta:

Viable Cities: Frida Knutsson,  073-040 07 17
Energimyndigheten: Frida Villemoes, 016-542 06 90 Emina Pasic, 016-544 21 89