Till innehåll på sidan
Ett snötäckt fält med bebyggelse i bakgrunden

Foto: Suzanne Pluntke

Forska om energianvändning i kulturhistorisk bebyggelse

Välkommen att söka stöd för projekt som kan bidra med kunskap och kompetens kring energianvändning i kulturhistorisk bebyggelse av alla typer och åldrar, över hela dess livscykel. Den här utlysningen inom programmet Spara och bevara – energianvändning i kulturhistorisk bebyggelse, omfattar cirka 20 miljoner kronor och stänger den 8 mars 2022.

Det befintliga byggnadsbeståndet utgör en viktig materiell och kulturell resurs i samhället men står också för en betydande del av samhällets energianvändning. Den grundläggande utmaningen är att effektivisera energianvändningen och minska växthusgasutsläppen utan oacceptabla effekter på dessa byggnaders kulturvärden.

I den här utlysningen välkomnar vi ansökningar inom programmets samtliga forskningsområden. Forskningsområdena beskrivs utförligare i programbeskrivningen.

Ansökningar ska avse tvärvetenskapliga projekt kring möjligheterna att uppnå effektiv energianvändning i kulturhistorisk bebyggelse med hänsyn till bevarande- och utvecklingsaspekter.

Projekt där olika typer av aktörer (bransch, akademi och forskningsinstitut etc.) samverkar ses som positivt, liksom projekt som inriktar sig på synteser och sammanställningar av kunskapsläget inom forskningsområdet som helhet, inklusive resultat från tidigare programetapper av Spara och bevara-programmet.

Läs mer om utlysningen och ansök på Energimyndighetens webbplats – Forska om energianvändning i kulturhistorisk bebyggelse (energimyndigheten.se)