Till innehåll på sidan
Formas omvärldsspaningar 2023. Illustration till en skrift.

Formas omvärldsspaningar 2023

Att bevaka och analysera vår omvärld är en förutsättning för att vi ska ha den information vi behöver för att driva en effektiv och framåtsträvande verksamhet. Inte minst i den rörliga omvärld vi just nu befinner oss i.

På Formas ser vi ett värde i att alla medarbetare är med och analyserar vad som händer i omvärlden. Många ögon, öron och hjärnor är en styrka när vi ska fånga upp de händelser och trender i vårt samhälle som kan påverka vår verksamhet. Under 2023 har vi fortsatt vårt systematiska omvärldsarbete. Samtidigt har vi sett över våra behov och ökat inslagen av framsyn i vårt arbete.

Den här rapporten utgör underlag för, bland annat, vår verksamhetsplanering och prioriteringar inför det kommande året. Vi använder den också för att öka vår medvetenhet om omvärlden. Och möjliggöra välgrundade beslut i vår verksam på både kortare och längre sikt. Under 2023 samlade vi in uppskattningsvis 200 omvärldsspaningar. Nio av dessa följer vi upp med konsekvensanalyser. De är också beskrivna i den här rapporten.

De omvärldsspaningar som vi tillsammans har samlat in under 2023 vittnar om att kriserna som avlöst varandra under de senaste åren har gett upphov till ett ökat fokus på beredskapsfrågor, såväl i bred bemärkelse som mer specifikt kring säkerhet, energiförsörjning, livsmedelsförsörjning och markanvändning. Det har också inneburit ett ökat behov, och användning, av framsynsarbete. Rapporten tar också upp att Sveriges miljö- och klimatpolitik har blivit förändrad. Den internationella spelplanen är i förändring. AI använder vi allt mer och att den akademiska friheten är debatterad. Den snabba omställningen gör också att vi behöver nya verktyg för att lyckas.