Till innehåll på sidan
Brofästen

Bild: Suzanne Pluntke

Förbättra ditt hållbarhetsarbete

Att ta tillvara befintlig miljö är klimatsmart! På Boverkets hemsida kan du fördjupa dina kunskaper om att hantera kulturvärden på ett medvetet och hänsynsfullt sätt.

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) är kulturvärden ett allmänt intresse som alltid måste beaktas. PBL omfattar all bebyggelse, både den särskilt värdefulla och den mer vardagliga. Kulturvärden ska hanteras i såväl den översiktliga planeringen och detaljplanering som i lovgivning och byggprocessen.

Tema kulturvärden – en digital vägledning

Sedan 2014 finns tema Kulturvärden i PBL Kunskapsbanken, Boverkets webbaserade vägledning om PBL. Temat, som tagits fram gemensamt av Boverket och Riksantikvarieämbetet, omfattar hanteringen av kulturvärden inom såväl PBL som närliggande lagstiftning. Temat tydliggör vilka möjligheter det finns för att tillvarata kulturvärden i den fysiska miljön och vilka krav PBL ställer på hanteringen av kulturvärden. Här hittar du även relevanta rättsfall och exempel som på skilda sätt belyser hur man kan förstå, tydliggöra och förhålla sig till kulturvärdena i olika delar av samhällsbyggnadsprocessen.

PBL och Kulturvärden – en digital kurs

Webbutbildningen ”PBL och Kulturvärden” är framtagen av Boverket, länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet. Utbildningen ska ge grundläggande kunskap om hur kulturvärden ska tas om hand i plan- och byggprocesser enligt PBL. Den kostnadsfria utbildningen, som ligger på Boverkets webbsida och är tillgänglig för alla, består av sex avsnitt och sträcker sig från översiktlig planering över byggande till förvaltning. Varje del är 20–30 minuter lång och omfattar inspelade föreläsningar och filmade exempel från kommuner och myndigheter. Till utbildningen finns även handledarmaterial med fördjupad information och diskussionsfrågor.

 

På Boverkets webbplats kan du ta del av tema Kulturvärden, webbutbildningen ”PBL och kulturvärden” samt en utvärdering av webbutbildningen.

Kulturvärden – PBL kunskapsbanken – Boverket

PBL och kulturvärden – PBL kunskapsbanken – Boverket

Uppföljning av webbutbildningen PBL och kulturvärden – Boverket