Till innehåll på sidan
För allmänt bruk. Foto med infälld bild från en gammal vind.

Foto: Johannes Samuelsson

För allmänt bruk

Hur kan den ärvda miljön bli en levande del av framtiden? Det är frågan som står i fokus för projektet För allmänt bruk i Robertsfors, del av ArkDes praktiknära forskningssatsning 2023.   

De gemensamma kulturmiljöerna, som bär på både historia och identitet, har en viktig roll när samhället utvecklas och expanderar. I samband med den omfattande industriella utveckling som pågår i Västerbotten och etableringen av Norrbotniabanan uppstår behov av offentliga rum och befintlig bebyggelse kan få ett nytt värde. Kulturmiljön erbjuder en förankring i historien. Den utgör ett arv som det nya förhåller sig till och så småningom blir en del av.

Projektet För allmänt bruk syftade till att undersöka hur befintliga kulturhistoriska miljöer kan bidra med nya värden i samhällsutvecklingen. I fokus för projektet var en kulturhistoriskt värdefull ekonomibyggnad i slaggtegel i Robertsfors, uppförd på 1860-talet. En gång i tiden tillhörde den bruket och nu är det Robertsfors kommun som äger byggnaden. I dag ligger den i centralortens utkant men i och med Robertsfors nya tågstation och planerad områdesutveckling får dess placering ny potential som en viktig knutpunkt i samhällsstrukturen.

Utlysning

För att på bästa sätt ta vara på byggnaden och dess potential utformade ArkDes, Riksantikvarieämbetet och Robertsfors kommun en utlysning. Syftet är att utforska strategier, metoder och gestaltningsförslag som visar hur den på sikt kan bli ett levande offentligt rum som stärker platsens och ortens befintliga värden. 

Teamet Robertsforsgruppen fick uppdraget att undersöka och testa metoder för hur kulturmiljön kan förvaltas och stärkas långsiktigt tillsammans med lokalsamhället. Uppdraget bestod av att ta fram en plan för byggnadens utveckling och en metod för att förvalta den. Det ska ske på ett sätt som gör att dess kulturhistoriska värden bibehålls samtidigt som dess användning kan förändras över tid. Byggnaden ska kunna vara till gagn för lokala aktörer och allmänhet under lång tid framöver. I uppdraget ingick även att aktivera byggnaden och därmed påbörja processen för den tänkta utvecklingen.

Rapport om projektet

Projektet summeras i en slutrapport framtagen av Robertsforsgruppen och innehåller strategier, metoder och gestaltningsförslag för byggnaden och omgivningens utveckling. Den sammanfattar ett engagerat arbete och visar hur kunskap, relationer, strategier och designprocesser kan användas när en kulturmiljö ska förvaltas och stärkas på ett värdeskapande sätt tillsammans med lokalsamhället.

Robertsfors – För allmänt bruk (på arkdes.se)