Till innehåll på sidan

Färre bilpendlar i Linköping

Hur får vi de som arbetspendlar till och från Linköpings tätort att göra det på ett mer hållbart sätt? Det frågade sig Johanna Thidell, miljösamordnare i Linköpings kommun, när hon ledde projektet Gröna resplaner i staden som strategi för fler hållbara pendlingsresor.

År 2010 beslutade kommunfullmäktige att Linköping skulle jobba mot målet att vara en koldioxidneutral kommun 2025, vilket i praktiken innebär att staden inte ska tillföra något nettotillskott av koldioxid till atmosfären. Ett viktigt första steg handlar om att använda energi mer sparsamt och effektivt, bland annat genom att minska den fossila biltrafiken.

Minska arbetspendlingen med fossildrivna bilar

Under våren 2018 utredde Stadsmiljökontoret åtgärder, enligt Trafikverkets Fyrstegsprincip, för att förbättra tillgängligheten under arbetspendlingstiderna, effektivisera energianvändningen och minska utsläppen. Projektet Gröna resplaner i staden som strategi för fler hållbara pendlingsresor blev således en del i att genomföra steg 1-åtgärderna, det vill säga de som påverkar val av transportsätt och själva behovet av att resa.

Målet med projektet, som pågick mellan 2018 och 2020, blev därför att minska andelen arbetspendlingsresor med fossildrivna bilar. I första hand handlade det om att minska trafiken på Yttre ring, Y-ringen, där trängseln är som störst under rusningstid.

Gröna resplaner som ett verktyg

För att få en bild av hur personer reste och varför, började projektgruppen med att göra resvaneundersökningar i de fyra utvalda områdena. Därefter anordnade de workshops och tog fram åtgärdsförslag inom respektive område. Dessa i sin tur låg till grund för de gröna resplanerna.

Men vad innebär då en “grön resplan”? Jo, en grön resplan är helt enkelt en handlingsplan med åtgärder som beskriver hur man ska få fler personer i ett visst område att resa mer hållbart i och till jobbet.

Exempel på åtgärder i en grön resplan som företag, fastigheter och kommuner kan ställa sig bakom:

  • att sätta upp fler cykelställ
  • att skapa möjligheter att duscha på arbetsplatsen
  • att ta fram kampanjer kring fördelarna med samåkning
  • att informera om kollektivtrafik samt hitta flexibla och kombinerade abonnemang för olika typer av resande.

Majoriteten av åtgärderna handlade i det här fallet om olika informations- och nudgingkampanjer om hållbart resande.

Många bilpendlare har förändrat sina resvanor

Under hösten 2020 genomförde projektet även en modifierad enkät, för att utvärdera åtgärdernas effekt. Utvärderingen visade att de som ofta bilpendlade innan projektets start gjorde det i mindre skala mellan 2019 och 2020. Mer än hälften av dem angav även att de skulle hålla fast vid sina förändrade resvanor. Det är förstås också mycket möjligt att pandemin har skyndat på utvecklingen ytterligare, och exempelvis gjort att vi även fortsättningsvis kommer att resa mindre.

– Delmål i projektet var att upprätta gröna resplaner, vidareutveckla metoder, skala upp arbetet och få färre att köra bil. Vi har uppnått de första tre målen, och det sista har varit svårt att utvärdera på grund av pandemin. Men vår avslutande undersökning tyder ändå på att vi har nått en bra bit på vägen, säger Johanna Thidell, projektledare och miljösamordnare i Linköpings kommun.

Konceptet och samverkan de stora vinsterna

Men det viktigaste resultatet har ändå visat sig vara själva konceptet, i kombination med den samverkan som uppstått mellan de inblandade i projektet. Samtliga arbetsplatser som deltagit, och ledningen i respektive företag, har varit väldigt positiva till insatsen.

Projektet har även lett till att man etablerat nätverk och samverkansforum inom och mellan de gröna resplanernas områden. Dessutom har företagen börjat föra egna dialoger med kollektivtrafiken.

– Nu har också en annan arbetsplats, ett köpcentrum, hört av sig och vill jobba med hållbart resande. De vill ha en grön resplan för både anställda och besökare.

Ett framgångskoncept blir nya koncept

De fyra gröna resplanerna som projektet resulterat i har nu blivit en integrerad del av den ordinarie verksamheten på kommunens plankontor. Och arbetet fortsätter. Under våren 2021 har man påbörjat arbetet med ytterligare två resplaner, varav en är ett koncept mot skolor med fokus på trafiksäkerhet.

Johanna Thidell ser positivt på utvecklingen.

– I år finns en tydlig post i budgeten för att arbeta med gröna resplaner, det har redan integrerats i verksamheten och blivit en naturlig del av arbetet.

Johannas bästa tips för att lyckas med ett liknande projekt:

  • Om ni redan arbetar med mobilitet kan ni lägga upp projektet som ett paraply för åtgärder.
  • Tänk på att det kan ta lång tid att förankra åtgärderna och hitta någon som kan ansvara för varje åtgärd.
  • När ni väljer ut vilka som ska medverka i projektet, kan det vara bra att få med de som har mandat på sin arbetsplats och kan genomföra åtgärderna. Chefer eller HR-personer, till exempel. Entusiasterna är också värdefulla att ha med, men för bästa effekt är det bra om de inte är de enda representanterna för arbetsplatserna.
  • Det är viktigt att besöka arbetsplatserna, på till exempel APT-möten, för att nå ut med information och göra projektet mer konkret.

För mer information om projektet och exempel på gröna resplaner Linkoping.se – Grönare resplaner