Till innehåll på sidan

Digital tvilling och analysverktyg för hållbar utveckling

Vilka nyttor skulle kunna skapas för olika användningsområden hos kommuner och andra aktörer genom analysverktyg och digitala tvillingar? Norrtälje kommun, Karlskrona kommun, Huddinge kommun och Sydväst arkitektur och landskap har arbetat med digitala tvillingar och analysverktyg i en genomförandestudie för att undersöka hur dessa kan bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Verktyg för att belysa trender på lokal nivå

För att städer, samhällen och landsbygd ska kunna utvecklas hållbart krävs lättillgängliga fakta på olika planeringsnivåer som visualiseras på pedagogiska sätt. Ett sådant exempel är Södertörnsmodellen inom vilken Södertörnsanalysen utvecklades – ett verktyg som visualiserar statistik och som skapar kunskapsunderlag för en hållbar utveckling. Södertörnsanalysen bygger på Hans Roslings verktyg ”Gapminder” vars syfte är att öka kunskapen om global utveckling. Till skillnad från Gapminder syftar Södertörnsanalysen till att visa den lokala utvecklingen och i ett pilotprojekt studerades den socioekonomiska utvecklingen i Södertörnskommunerna. Med hjälp av verktyget kan man identifiera och belysa trender på kommunal nivå, och på så sätt kan det användas i arbetet för en hållbar stadsutveckling. Med Södertörnsanalysen som inspiration har Huddinge och Karlskrona kommun tagit fram Huddingeanalysen och Karlskronaanalysen.

Digital tvilling och områdesanalys för en hållbar lokal stadsutveckling

Både internationellt och nationellt kan man se ett ökat intresse för så kallad digital tvilling – en digital och realistisk representation av den fysiska verkligheten. I projektet Genomförandestudie avseende digital tvilling och analysverktyg för hållbar samhällsutveckling har man identifierat att det skulle göra stor skillnad om man kunde utföra analyser på områdesnivå i en digital tvilling. Med hjälp av medel från Formas genom innovationsprogrammet Smart Built Environment har Norrtälje kommun, Karlskrona kommun, Huddinge kommun och Sydväst arkitektur och landskap genomfört en studie om utveckling och förvaltning av digitala verktyg där digital tvilling och områdesanalys kombineras. Att kombinera dessa verktyg kan vara värdefullt för att till exempel upprätta och följa upp mål och budget i kommuner, uppdatera översiktsplaner och andra styrdokument eller för samhällsplanering av bostadsförsörjning med mera. Med hjälp av visualisering av data och framtidsscenarier kan verktyget också stötta kommunen i medborgardialogen.

Verktyget hjälper kommuner att basera beslut på väl underbyggd kunskap och vid uppföljning. På så sätt kan kommunen skapa en grund för bättre förståelse och helhetssyn samt samverkan mellan olika kompetenser och verksamheter. Verktyget ger faktabaserade underlag till mål och budget samt verksamhetsplanering. Genom simuleringar kan studier utföras för att undersöka effekter och konsekvenser av olika förslag för att kunna styra mot det som ger flest positiva effekter. Utöver data för kommunen så kan man även göra analyser på områdesnivå för att kunna identifiera skillnader och var kommande satsningar behöver fokuseras.

Digitalisering för träffsäkra översiktsplaner

Verktyget kan också användas i kommunernas översiktsplan och fördjupade översiktsplaner. Dessa kan baseras på till exempel analyser av bebyggelse, natur- och kulturvärden, skydd av jordbruksmark, klimatanpassningsåtgärder och markanvändning.

Även kommunens detaljplaner kan utvecklas och effektiviseras med hjälp av verktyget. Data från sensorer kopplas ihop med övergripande mål i översiktsplanen och andra styrdokument med aktuell detaljplan i den digitala tvillingen. På så sätt kan man undersöka till exempel vilken typ av bostad det finns behov av i ett område eller huruvida en stadsdel behöver mer grönska med mera. Det blir ett verktyg som stöttar aktörer att styra samhället mot en mer ekologisk, social och ekonomiskt hållbar riktning.

Verktyget används också för utveckling av landsbygdsområden. Den digitala tvillingen visar befintlig infrastruktur, service och bostäder som ligger till grund för satsningar på landsbygden så som förbättrad kollektivtrafik eller utbyggnad av bredband.

Inom studien har man visat på att nyttorna med en digital tvilling är många – den hjälper användaren att analysera den befintliga miljön, den gör att alla aktörer i samhällsbyggnadssektorn kan ta del informationen och den skapar en gemensam spelplan.

Om Smart Built Environment

Genom programmet Smart Built Environment finansierar Formas forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande med hjälp av digitaliseringens möjligheter.

Strategiska innovationsprogram – Formas

Länkar

Genomförandestudie digital tvilling och analysverktyg för hållbar samhällsutveckling on Vimeo

Film: Digitala tvillingar och analysverktyg för hållbar samhällsutveckling – Smart Built

Rapport: Genomförandestudie digital tvilling och analysverktyg

Kontaktperson

Projektledare: Ann-Kristin Belkert, Actinate, ann-kristin@actinate.se