Till innehåll på sidan
Utlysningsbild med tecknade växter, hus och foto av en människa

Bygga upp omställningskapacitet genom konst och design

Vill du bidra till utvecklingen inom urban omställning i Europa genom konst och design? Nu kan du söka stöd för svenskt deltagande i utlysningen inom det europeiska samarbetsprogrammet ERA-Net Cofund Urban Transformation Capacities (ENUTC). Energimyndigheten och Formas utlyser tillsammans cirka 10 miljoner kronor till svenska aktörer.

Sista ansökningsdagen är den 25 april 2023, och tillsammans utlyser Energimyndigheten och Formas cirka 10 miljoner kronor till svenska aktörer.

I den här utlysningen välkomnas europeiska samarbetsprojekt med fokus på något, eller en kombination av, följande tre utvalda temaområden:
 • Experiment och samskapande för en vacker och hållbar urban framtid.
 • Omställning för hållbara städer.
 • Inkluderande, beboliga och gröna omgivningar.

Utlysningens mål

 • Relevans för de globala utmaningarna, FN:s globala mål, inklusive klimatfrågor.
 • Relevans för de nya perspektiven, metoderna och tillvägagångssätten kopplade till de europeiska initiativen: New European Bauhaus (NEB) och EU Mission: Climate Neutral and Smart Cities.
 • Involvera den kulturella och kreativa sektorn, med konstnärer, designers och/eller andra aktörer är viktiga för att lösa komplexa samhällsutmaningar.
 • Skapa kunskap för en hållbar transformation av städer under olika kulturella, klimatmässiga och ekonomiska förhållanden.
 • Finansiera forsknings- och innovationsprojekt som bygger omställningskapacitet mot klimatneutrala och hållbara städer till 2030 och som bygger på estetiska perspektiv och tillvägagångssätt gällande design, formarkitektur, konst- och kulturarv genom att engagera medborgarna samt genom nya samarbetsformer tar itu med gemensamma frågor och/eller testa koncept mot de olika kraven europeiska städer.

Mer detaljerad information om utlysningens fokus kring de temaområdena och avgränsningar finns i den fullständiga utlysningstexten på det europeiska sekretariatets webbplats.

Building transformation capacity through arts and design: Unlocking the full potential for urban transitions

Vem kan söka?En projektansökan ska lämnas av en huvudsökande för ett transnationellt konsortium. Den ska bestå av minst två sökande aktörer i minst två olika länder där finansiärer deltar i utlysningen.

Utlysningen välkomnar därutöver alla aktörer som kan bidra till utlysningens mål. Det kan till exempel vara:

 • offentlig sektor (exempelvis kommuner och regioner)
 • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
 • forskningsinstitut
 • företag
 • idéburen sektor (civilsamhällesorganisationer).

De länder som deltar i utlysningen är Sverige, Belgien, Bulgarien, Lettland, Nederländerna, Polen och Rumänien.

Partners från länder som inte deltar i denna utlysning kan inkluderas i projekten som samarbetspartners om de uppfyller vissa krav.

Krav på ansökan

 • Projektet i ansökan måste bestå av ett projektkonsortium av minst två stödberättigade sökande från minst två deltagande länder. Sökande organisationer ska vara oberoende från varandra.
 • Minst en partner i konsortiet ska tillhöra kulturella och kreativa sektorn. Minst en partner bör också tillhöra civilsamhället, medborgarinitiativ, staden/stadsdel, företag och kommersiella organisationer och konsumenter. Det är att föredra.
 • Projektet ska inkludera transnationellt samarbete och tydligt påvisa mervärdet av samarbetet.

Detaljerad information om kraven kring mångfald och jämställdhet samt de nationella finansieringskraven finns i den fullständiga utlysningstexten på sekretariatets webbplats.

Ansökningsprocessen

Utlysningen blir genomförd i en en-stegsprocess.

 1. Senast den 25 april behöver du lämna in en fullständig projektansökan till det europeiska sekretariatet för ENUTC:
  Era-Net Cofund Urban Transformation Capacities (ENUTC)
 2. I september 2023 fattar det europeiska sekretariatet beslut om vilka projekt som rekommenderas för bifall. Även de projekt vars fullständiga ansökan rekommenderas, och som består av ett svenskt konsortiet , kommer att behöva lämna i en nationell ansökan till Energimyndigheten.

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd förväntas fattas tidigast oktober 2023.

Projekt kan starta tidigast november 2023 och pågå som längst i två års tid. Tidplanen kan bli förändrad.

De svenska finansiärernas budget uppskattas täcka svenskt deltagande i fyra till fem projekt.

Informationsmöten

6 mars kl. 13.00-13.45, ENUTC europeiska utlysningssekretariatet anordnar ett matchmaking webbinarium.

Matchmaking event for the new ENUTC call about art and design | JPI Urban Europe (jpi-urbaneurope.eu)

28 mars, kl. 14.00-16.00, Viable Cities, Energimyndigheten och Formas anordnar ett digitalt informations- och matchkingmöte för svenska aktörer intresserade av ENUTC.

Under mötet sker också matchmaking och nätverkande för att underlätta för dig som intresserad av att hitta andra svenska partners att ta fram en ansökan med. För dig som önskar finns möjlighet att göra en kort pitch (3 min) av projektidé eller verksamhet för att kunna bygga ett konsortium för ansökan och matcha med andra aktörer i Sverige.

Kontakta Patrik Rydén om du är intresserad av att göra en pitch.

Agenda:

 • Information om ENUTC Utlysning 2023: Urban omställning i Europa genom konst och design Information om utlysningen.
 • Introduktion om B2 match verktyget.
 • Korta pitchar med direkt återkoppling.
 • Möjlighet till matchmaking.

Mötet sker digitalt och instruktioner skickas till deltagare inför möte.

Anmälan till informations- och matchmakingmötet