Till innehåll på sidan
Symbolen för cykelväg

Bild: Michael Gaida/Pixabay

Bättre förutsättningar för cykelplanering i Sverige

Ny rapport från Nationella cykelrådet ger ökad förståelse för olika aktörers ansvar och roller i cykelplaneringen. Insikterna om de olika planeringsprocesserna för cykelinfrastruktur ger en bra grund för bättre samverkan i arbetet med ökad och säker cykling. Rapporten beskriver även utmaningar och behov av förbättringar för att underlätta en planering som stärker förutsättningar för att välja cykel som trafikslag.

Cykel som transportmedel är ett billigt, miljövänligt, hälsosamt och effektivt färdsätt. Riksdagen har beslutat om högt ställda klimatmål för transportsektorn där växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes luftfart, ska minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010.  För att begränsa utsläpp från vägtrafik i större tätorter har regeringen beslutat om ett etappmål om att andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång i Sverige ska vara minst 25 procent 2025, uttryckt i personkilometer, i riktning mot att på sikt fördubbla andelen för gång-, cykel- och kollektivtrafik.

För att uppnå det är det viktigt att förutsättningarna att välja gång-, cykel- och kollektivtrafik stärks. Ett ökat cyklande som ersätter bilresor bidrar till mer attraktiva och hållbara städer och tätorter, vilket också är viktigt för att bidra till flera av FN:s globala mål.

– Temarapporten Cykelplanering i Sverige ger en aktuell beskrivning av hur cykelplaneringen fungerar. Den tar upp aktörernas olika ansvar och roller inom de olika planeringsnivåerna, kommunalt, regionalt och nationellt. Målet är att ge en bättre förståelse för hur vi genom samhällsplaneringen ger förutsättningarna för en ökad och säker cykeltrafik, vilka utmaningar vi har och hur vi genom samverkan kan skapa bättre förutsättningar, säger Rami Yones som är ordförande för Nationella cykelrådet och enhetschef för nationell samhällsplanering på Trafikverket.

Utmaningar och behov av förbättring

Temarapporten visar vilka styrkor och svagheter som finns inom det nuvarande systemet för planering av cykelinfrastruktur. Nationella cykelrådets medlemmar har identifierat utmaningar och behov av förbättringar inom följande områden:

Roller, ansvar och mål

 • Behov av samsyn i ett delat ansvarsförhållande
 • Tydliga mål för styrning
 • Målkonflikter inom hänsyns- och funktionsmålen

Planering av cykelinfrastruktur

 • Prioritet för cykeln och konkurrenskraft gentemot bilen
 • Konkurrens om stadens yta
 • Cykling i glesbefolkade områden
 • Implementering av befintlig kunskap och behov av fördjupade kunskaper

Finansiering

 • Resurser – framför allt till steg 1- och 2-åtgärder
 • Värdering av nyttor och brister
 • Kommunal medfinansiering
 • Höga kostnader och behov av förenklad planprocess

Lagar och regler

 • Behov av uppdaterade regelverk
 • Kännedom om trafikregler och dess benämningars betydelse
 • Krav på funktionellt samband

Nationella cykelrådet är ett samverkansforum för en ökad och säker cykling där Trafikverket står för ordförandeskapet.

Rapporten i sin helhet finns att läsa via webbportalen Diva. Temarapport Cykelplanering i Sverige (diva-portal.org)

På Trafikverkets webbplats finns mer information om cykelrådet. Attraktiv, smidig och säker cykling – Trafikverket.se