Till innehåll på sidan
Närbild på en arbetsyta, händer flyttar runt papper med text på

Foto: Arkdes

Barns behov formar skolan

Den 20 januari 2020 blir Barnkonventionen en del av svensk lagstiftning. Det betyder en hel del. Bland annat att barn och unga, snart alltså enligt lag, ska involveras i alla beslut som rör just barn och unga. Vad betyder då detta för staden i allmänhet och för skolor och förskolor i synnerhet? Det är fortfarande lite oklart. Vad som däremot är tydligt är att det behövs metoder, erfarenheter och verktyg när det gäller att involvera barn i utvecklingen av deras miljöer.

Ett av de projekt som finansierats via ArkDes öppna utlysning adresserar just detta. Codesign Research Studio (CoRS), Codesign och Rädda Barnen har samarbetat i ett proffesionsöverskridande projektteam. Barn som varit med om stressfyllda livssituationer samt elever från Ekhammarskolan i Upplands-Bro har deltagit i metodutvecklingen. Syftet med projektet är att utveckla metoder och verktyg för att prata med elever om vilka platser i skolan de upplever som otrygga och vad de skulle behöva för att känna sig mer trygga. Projektteamet menar att det finns en viktig poäng med att fokusera på de allra mest utsatta barnen.
– När vi skapar en miljö som funkar för dem med störst behov av lugn och trygghet blir det oftast bättre för alla elever. Det finns en direkt koppling mellan trygghet och inlärning, under stress och ångest stänger hjärnan av. Att skolan utgör en trygg miljö är därför en mycket viktig faktor för samhällsutvecklingen, säger Jelena Mijanovic, ansvarig för Codesign Research Studio.

Enligt statistik från organisationen Bris är det allt fler barn som hör av sig med ångestkänslor kring skolan. Mellan 2016 och 2018 ökade den här typen av samtal med 25 procent enligt organisationen själva. Hela lösningen på problemet ligger självklart inte i arkitektur och design. Däremot, säger Jelena, är den fysiska miljön en viktig del i en fungerande verksamhet.
– Arkitekturen ska finnas med som ett stöd för verksamheten och svara mot verksamhetens behov. Att skapa trygga platser är både en organisatorisk och en rumslig fråga. Verksamhetsutveckling och arkitektur går alltså inte att skilja åt, de behöver alltid gå hand i hand.

Fokus på att skapa en trygg plattform för samtal

Det metodkit som tas fram i projektet kommer att erbjuda verktyg som kan underlätta dialogarbetet och bygger på konkreta erfarenheter. På Ekhammarskolan har arbetet bland annat bestått i att göra gåturer med eleverna som baserats på fiktiva ”personas” som placeras i olika situationer. Stort fokus har legat på att skapa en trygg och lekfull plattform för samtalen.

Samarbetet mellan CoRS, Codesign och Rädda Barnen tycker Jelena har varit väldigt positivt. Att arbeta med legitimerade psykologer, som förstår behoven hos barn som upplevt stressfyllda livssituationer, var en viktig nyckel.
– Rädda Barnen har varit helt fantastiska. Sättet att förbereda barnen på processen, informera dem om deras rättigheter och hela tiden återknyta till dem. Det krävs kunskap om hur man pratar om otrygghet och samtidigt får barnen att öppna upp för att försöka få ut maximal information om rumsliga upplevelser. För att lyckas med det krävs kompetens och erfarenhet av att arbeta med barn som varit med om stressfyllda livsupplevelser, det är inget en arkitekt kan göra själv.

Karneval uppmärksammar barnkonventionen

Just nu befinner sig projektet i det sista analysskedet. Den 3 december presenteras resultaten på ett seminarium på ArkDes. Jelena är mycket nöjd med de resultat som projektet nått fram till hitintills.
– När vi pratar med barn och involverar dem i processerna utbildar vi samtidigt våra framtida medborgare. Vi lär dem att de har makt och kan påverka sin omgivning. Det vi tar med oss från det här projektet är att i framtiden ge barnen ett ännu större inflytande i dialogarbetet.

Den 20 januari 2020 blir alltså Barnkonventionen lag, det är en stor dag. Då kommer Jelena, tillsammans med sina kollegor, att vandra från Stadsbiblioteket i Stockholm till riksdagshuset. Det blir som ett karnevalståg där flera tongivande aktörer som arbetar med barns rättigheter kommer att delta. Kanske kan detta bli början på en gemensam plattform, som samlar den gemensamma kraften i ett delat engagemang.

Dagen innan, den 19 januari, välkomnas publiken till ArkDes för att skapa karnevalsdräkter av barnkonventionens artiklar tillsammans med Codesign Research Studio.

Karnevalståg:

20 januari, samling kl 13.00 vid Stadsbiblioteket i Stockholm.

3 december presenteras projektets resultat på ArkDes i Stockholm.