omslag2

Den 25 september 2015 antog alla FN:s medlemsländer unisont Agenda 2030. Därmed startades arbetet med att uppnå agendans 17 hållbarhetsmål och 169 delmål som handlar om allt ifrån välbefinnande, jämlikhet och tillväxt till klimat, ekosystemtjänster och vatten. Unikt med den här agendan, som skiljer den från exempelvis Millenniemålen, är att den behandlar alla länder lika. Alla länder, oavsett ekonomiska och kunskapsmässiga förutsättningar, ska uppnå samma resultat. Och det ligger såklart i allas intresse att se till att alla länder lyckas med detta.

Detta är en agenda som riktar sig mot alla världens länder där Sverige ska jämföras med Tanzania Ghana, Sydafrika, Tyskland, USA, Japan. I den här meningen är alla länder utvecklingsländer. Det skapar en helt ny möjlighet för en jämlikhet vad det gäller hur vi mäts, hur vi når målen och hur vi jobbar samt en helt annan utgångspunkt för lärande mellan olika länder och olika lösningar.

– Johan Hassel, Delegationen för Agenda 2030

Läs hela Agenda 2030 på svenska

Målen

Agenda 2030 består av 17 mål och 169 delmål. Målen är ”integrerade och odlebara” vilket innebär att de hänger ihop och påverkar varandra. För att arbetet med Agenda 2030 ska anses vara lyckat måste därmed alla mål adresseras.

Fördjupa dig i alla mål och delmål: 17 globala mål för hållbar utveckling

Sverige och Agenda 2030

I Sverige är alla statsråd i regeringen ansvariga för genomförandet av Agenda 2030 inom sina respektive ansvarsområden. Ett särskilt ansvar har civilminister Ardalan Shekarabi för det nationella genomförandet. Det nationella genomförandet inkluderar kommuner och landsting liksom statliga myndigheter och Regeringskansliet. Hur de globala målen uppnås beror också av engagemanget från andra aktörer såsom frivilligorganisationer, näringsliv, fackliga organisationer och akademi.

Delegation för Agenda 2030

Den svenska regeringen har tillsatt en delegation som har i uppdrag att stötta och stimulera Sveriges arbete med Agenda 2030.  I uppdraget ingår att med stöd av analyser och underlag från statliga myndigheter och andra aktörer göra en kartläggning och bedömning av i vilken utsträckning som Sverige uppfyller agendans mål och delmål, inklusive en redovisning av på vilka områden som ytterligare åtgärder behöver vidtas.

Mer information om delegationen och uppdraget hittar du på Agenda 2030-delegationens hemsida.

Ingrid Petersson (ordförande)
Generaldirektör på Forskningsrådet Formas.

Hannah Stanton
Programme Director på TheGoals.org

Henrik Henriksson
VD och koncernchef för Scania

Ida Texell
Förbundsdirektör och räddningschef på Brandkåren Attunda.

Johanna Sandahl
Ordförande i Naturskyddsföreningen.

Johan Hassel
VD Tankesmedjan Global Utmaning.

Johan Rockström
Professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och chef för Stockholm Resilience Centre.

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Kommunalråd och KSO (S) i Malmö

Liza Jonson
VD Swedbank Robur Fonder

Mattias Klum
Fotograf, filmare och författare, specialiserad på natur, kultur och globala miljöfrågor

Mikael Karlsson
Miljöforskare på Kungliga Tekniska Högskolan

Olle Lundberg
Professor i Health Equity Studies vid Stockholms universitet

Ulrika Liljeberg
Kommunalråd och KSO (C) i Leksand

Veronica Magnusson
Förbundsordförande fackförbundet Vision

 


Hur kan vi arbeta med Agenda 2030?

För att definiera arbetet med Agenda 2030 måste man först tolka målen i sin egna lokala kontext. UCLG har tagit fram en skrift som är tänkt att vara en hjälp på traven för lokala beslutsfattare. I skriften beskrivs vilka frågor en kan ställa sig inför påbörjat arbete med målen för att lättare kunna relatera dem till sin egen kommun.

Alla 17 hållbarhetsmål har antingen en direkt eller indirekt relation till det dagliga arbetet på lokal och regional nivå. Lokala beslutsfattare bör inte enbart ses som genomförare av Agenda 2030. De är policyskapare, katalysatorer för förändring och den främsta länken mellan lokalsamhället och de globala målen.

Läs hela skriften på engelska: The sustainable development goals – what local governments need to know

UN Habitat, UNDP och Global Taskforce of Local and Regional Governments har tagit fram en verktygslåda med bland annat rapporter och lokala exempel från hela världen. De kallar den Localizing the SDG:s och vänder sig till lokala beslutsfattare.

Besök verktygslådan: Localizing the SDG:s