När livet intar taklandskapen

Sedumklädd stadsbygd har kommit att bli själva sinnesbilden för den hållbara staden. Men det går att skapa så mycket mer värden på taken. Tak har kommit att bli inte bara tak. Tak har blivit taklandskap. I och med införandet av grönyterfaktor (GYF), i stockholmska stadsutvecklingsprojekt som Norra Djurgårdsstaden och Årstafältet, har taken kommit att bli…

  • Av: URBIO

    Fjärilsmarker på parkeringsdäck

    På Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har landskapsarkitektkontoret URBIO arbetat med ett nytt parkeringsdäck och angränsande gata. Parkeringsdäcket ligger i den sydvästra delen av det stora sjukhusområdet, en del som gjort sig känd som Huddinge Grusängar. Här har en unik flora och fauna etablerat sig och en knäckfråga var hur man kunde bygga ett parkeringshus i området utan att den lokala fjärilsfaunan skulle missgynnas. Bruna tak blev lösningen.

    • Av: Hållbar Stad