Torgets roll i den samtida staden

Tunnel under centralstationen i Umeå. Foto: Nina Brunndahl Warnolf Vad ger ett framgångsrikt torg? Noggrann programmering med många olika funktioner och användningar? Eller är det det oprogrammerade som inbjuder till vistelse och folkliv? Caroline Dahl ställer frågorna, samtidigt som hon lyfter fram vikten av medborgares rätt till medskapande i stadsutvecklingsprocesser. Vilken roll spelar torg och…

  • Av: Movium

Vi börjar med människorna

Levandegöra är ett delprojekt inom H+ som syftar till att tidigt skapa liv och rörelse i H+ området. Men att skapa liv i ett område som normalt sett inte är öppet för allmänheten är inte helt enkelt. För att lyckas med det öppnar vi upp området och bjuder in allmänheten till att upptäcka några av…

  • Av: Helsingborgs stad

H+ manualen

H+ manualen är resultatet av flera års arbete för att konkretisera visionen för H+ området. Arbetet med visionen startade 2008 med tävlingen ”Imagine Helsingborg” vilket ledde fram till H+ manualens tema – ”Den toleranta staden”. Temat definieras utifrån ekonomisk, teknisk, social och miljömässig hållbarhet. Kort sagt, det enda möjliga innehållet i uthållig samhällsbyggnad. H+ manualen…

  • Av: Helsingborgs stad

Konsten att levandegöra Folkets hamn

Veckan före jul 2011 inleddes levandegöra resan med Smack Bang i Folkets hamn som genomfördes tillsammans med Riksutställningar och Region Skåne. ”Dagen före fjärde advent, lördagen den 17 december 2011, i det råkalla ruskiga vintermörkret kommer en hägring att uppenbara sig. En hägring som växer fram i och ur den stad och samhälle som planeras…

  • Av: Helsingborgs stad

Visionen genomsyrar fördjupning av översiktsplanen för H+

Fördjupningen av översiktsplanen, FÖP H+, föreslår en övergripande bebyggelsestruktur för hur södra Helsingborg kan utvecklas på lång sikt. Stadsförnyelseprojektet H+ är drivkraften i denna utveckling och visionen för H+ genomsyrar förslaget för hela planområdet. Bärande strukturer Förslaget tar sin utgångspunkt i att centrala Helsingborg ska utvecklas till en tät och attraktiv innerstad med integrerade stadsdelar.…

  • Av: Helsingborgs stad