Gör plats för den amfibiska staden!

Precis som förr, då närheten till vatten var avgörande för en stads handelsmöjligheter, börjar vattnet på nytt bli central i stadsutvecklingen. Vattennivåhöjning och sjunkande grundvatten kan bli några av klimatförändringarnas effekter, som stadsbyggnaden nu och framöver måste anpassas efter. Kanske kan vattnet rentav bli ett mervärde? Det är helt uppenbart så att vi människor dras…

 • Av: Urbio

  Making a Difference: Universities as Living Labs and Agents of Change

  Mistra Urban Futures welcomes you to the first in a series of annual lectures on sustainable urban development. 21 September, we are happy to present Prof. John Robinson from Munk School of Global Studies and the School of the Environment at University of Toronto, at Mistra Urban Futures in Gothenburg. Prof. Robinson is an internationally acclaimed…

  • Av: Mistra Urban Futures

   Bland Mulmorglar och Bärvoljärer

   Nu när begreppet urbana ekosystemtjänster håller på att slå igenom i stadsbyggnadssammanhang på bred front uppstår frågan hur implementeringen kommer att påverka stadsmiljöernas organisation och innehåll. I vilken form och på vilka skalnivåer bör naturens gratistjänster integreras i urbana landskap framöver? Hur skräddarsys ekosystemtjänsterna till platsspecifika lösningar för ett optimalt utbyte? För att ekosystemtjänsterna ska…

   • Av: URBIO

    Jordbruksmark i planeringen – att bruka eller förbruka

    Enligt miljöbalken är jord- och skogsbruksmark av nationell betydelse, den ska endast bli bebyggd i särskilda fall. Ändå används ofta bördig mark på ett mycket kortsiktigt sätt, trots att ett varmare klimat troligtvis kommer att ge Sverige ett mycket gynnsamt odlingsklimat. Det skriver Hillevi Eklund. När jordbruksmark en gång har exploaterats kommer den med största…

    • Av: EKOLOGIGRUPPEN

     Konkret snack på hållbar verkstad

     Nu finns resultaten av Naturvårdsverkets Verkstad för hållbara livsstilar samlade i en rapport. Verkstaden samlade 140 aktörer från olika delar av samhället och syftade till att identifiera konkreta åtgärder. Den  18-19 november 2015 höll Naturvårdsverket i konferensen Verkstad för hållbara livsstilar. Den anordnades inom ramen för myndighetens roll att samordna det nationella genomförandet av 10 YFP, det tioåriga…

     • Av: Naturvårdsverket

      Det bortglömda sandproblemet

      Hållbarhetsfrågor är ofta högprioriterade på den politiska agendan och många forskare betonar framför allt fossila bränslen och klimatförändringar som våra största utmaningar. Samtidigt finns det frågor som hamnar i skymundan. Under hela 2000-talet har sand varit världens mest använda råmaterial efter luft och vatten. Men nu håller sanden på att ta slut.

      • Av: SLU

       Framtidens vattenrening testas i Lund

       Text: Ulrika Celin Wedin Ett unikt forskningsprojekt pågår just nu vid Källby reningsverk i Lund. Syftet är att hitta nya lösningar för framtidens effektiva reningsverk som ska kunna rena mer vatten på mindre yta med lägre energiåtgång. Dessutom ska vattnet bli renare än med dagens teknik. Trenden med växande städer pågår över hela världen och…

       • Av: Hållbara Lund

        Strävbågar reducerar bullret i gaturummet

        Det konstanta stadsbullret är mer än ett störningsmoment i vardagen, det är ett rejält folkhälsoproblem. Men det finns lösningar! Genom olika gröna inslag längs våra hus och vägar skulle bullret kunna dämpas, på samma gång som biodiversiteten ökar och luften blir renare. Upplevelsen av tystnad är något en stadsbo upplever med andakt. Men faktum är…

        • Av: URBIO