• Matthew McConaughey och Mackenzie Foy blickar uppåt i hopp om att finna en ny livsduglig planet i filmen Interstellar.

  Hållbar framtid eller science fiction?

  Jakten på ekonomisk tillväxt hotar både klimatet och jordens resurser. Ändå tycks denna destruktiva utveckling få fortgå. Men hur länge? Jag är övertygad om att en ekonomi utan tillväxt är möjlig – rentav nödvändig. Antingen tar vi ett gemensamt ansvar för jorden och dess framtida generationer idag, helst igår, eller så får vi lägga vårt…
 • Aktivitetsytan Rosens röda matta i Malmö.

  Kommunikativ demokrati – ett verktyg i planeringen

  Innebörden av social hållbarhet går att studera ur olika perspektiv, fokus kan exempelvis riktas mot påverkan på segregationsmönster eller medborgarnas förmåga att känna delaktighet och möjlighet att kunna påverka beslut som rör deras närmiljö. Inom ramen för hållbar utveckling bygger social rättvisa på att möta nutida och framtida generationers behov av att leva fullgoda liv…
 • Modern resurshantering – Ekonomi och ekologi

  Världen befinner sig idag i en klimatkris. På grund av detta krävs en omställning till en mer hållbar användning av naturresurser vilket innefattar även den ekonomiska dimensionen av hållbarhet. Ekonomisk hållbarhet kopplas inom politiken ofta samman med tillväxt, och framförallt ekonomisk tillväxt, vilken idag tär på de tillgångar naturen förser oss med. Först när de…
 • Cykelköket i Malmö. Foto: Lasse Ydhag

  Cykelkök i alla skolor!   

  Alla barn som växer upp i Sverige ska kunna cykla och sköta en cykel när de går ut skolan. Det leder till bättre hälsa bland unga, bättre miljö och framför allt är det roligt att kunna cykla och vara fri att ta sig dit man vill. Hur kan vi möjliggöra det? Cykelkök finns numera på…
 • Utan interaktion ingen integration

  I dagens samhälle ser vi allt fler indikatorer på att klyftorna mellan olika samhällsgrupper ökar, vilket leder till att människor isoleras från varandra i allt större utsträckning. I många plandokument lyfts den blandade staden, med mötesplatser och social mångfald fram som en lösning för att skapa socialt hållbara städer utan marginalisering och exkludering. Men är…
 • "Kommunen ska bidra med verktygen"

  De flesta av oss är överens om att en socialt hållbar stad är eftersträvansvärd. Men hur skapas den? Med ett medborgardeltagande som genomsyrar hela processen, skriver Stefan Semb. Det råder en enighet inom den svenska samhällsutvecklingen om att städer ska vara långsiktigt socialt hållbara. Social hållbarhet är dock ett komplext begrepp, det är svårt att sätta…
 • En globalt rättvis hållbarhet

  Idag prisas de svenska städerna för sitt hållbarhetsarbete, med det verkar ofta ske på bekostnad av en ökad miljöpåverkan på andra platser i världen. Istället för att ha ett globalt tänk, isoleras hållbarheten till att vara en lokal angelägenhet. Vilken är logiken bakom den här synen på hållbarhet? Var är strategierna för en globalt rättvis…
 • Cykel- och bilpooler är exempel på hur en resurseffektiv delningsekonomi kan se ut.

  En ny sorts ekonomi

  Trots att vi vet allt mer om miljöförstöring och global uppvärmning, fortsätter vi konsumera som aldrig förr. Dessutom använder vi produkterna under en mycket kort tid. Men det finns alternativ till dagens konsumtionsmönster som är både effektiva, hållbara och lönsamma, det menar Therese Svensson, masterstudent på SLU. I Sverige konsumerar många och mycket. Naturskyddsföreningen visar…
 • För att skapa socialt hållbara städer krävs ökat medborgardeltagande i planprocesserna.

  Medborgardeltagande utvecklar stadsplanerarens yrkesroll

  Att definiera social hållbarhet är svårt, ännu svårare är det att realisera visionerna om en rättvis, trygg och trivsam stad. Terese Bruhn, masterstudent på SLU, menar att medborgardialogen är ett viktigt medel för att uppnå social hållbarhet. Men det kräver att stadsplanerarens yrkesroll utvecklas och att medborgardialog blir en självklar del av planprocesserna. Det finns…
 • Stränderna är livsviktiga för både djur och människor. Men nu håller sanden på att ta slut.

  Det bortglömda sandproblemet

  Hållbarhetsfrågor är ofta högprioriterade på den politiska agendan och många forskare betonar framför allt fossila bränslen och klimatförändringar som våra största utmaningar. Samtidigt finns det frågor som hamnar i skymundan. Under hela 2000-talet har sand varit världens mest använda råmaterial efter luft och vatten. Men nu håller sanden på att ta slut.