Energieffektivisering i transportsektorn

Mer information

Sista ansökningsdag: 2 oktober

All information om utlysningen:
Energimyndighetens hemsida

Se även:
Fullständig utlysningstext

Se även:
Anvisningar för ansökan

Kontakt

Catharina Norberg
catharina.norberg[a]energimyndigheten.se
016-544 20 98

Kristina Difs
kristina.difs[a]energimyndigheten.se
016-544 22 95

Energimyndigheten utlyser cirka 5 miljoner kronor inom programmet Energieffektivisering i transportsektorn för genomförbarhetsstudier. Projekt som kan få stöd inom denna utlysning ska tydligt bidra till transporteffektiva städer och regioner. Sista ansökningsdag är 2 oktober 2017.

Inom transportsektorn finns stor potential till energieffektivisering. Utlysningens syfte är att ta fram ny kunskap genom forskning, utveckling och demonstration av nya innovativa lösningar. Projekten ska bidra till att denna potential uppnås.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till alla forskningsdiscipliner med anknytning till området och vi vill att offentliga aktörer ska spela en stor roll i projekten och att dessa formeras kring de utmaningar som de står inför.

För vad kan jag söka?

Den utmaning som utlysningen adresserar är hur transporteffektiva städer och regioner kan skapas och vilken roll offentlig sektor kan spela för att uppnå detta. Projektförslagen kan exempelvis ha följande inriktningar:

– Hur samhällsplanering kan användas för att ge förutsättningar för transporteffektiva städer och regioner.

– Drivkrafter och hinder till förändring av beteende hos individer och organisationer, samt hur dessa kan hanteras för att uppnå transporteffektiva städer och regioner.

– Hur kan digitaliseringens möjligheter tas tillvara för att utveckla transporteffektiva städer och regioner.

– Kommunpolitikens och offentliga aktörers roller, hinder och möjligheter för att ställa om till transporteffektiva städer och regioner.

– Internationella jämförelser med goda exempel som kan appliceras i svenska städer och regioner.

Projekten kan som tidigast starta den 1 december 2017 och pågå som längst till den 30 september 2018. Den totala projektbudgeten ska inte överstiga 1 miljon kronor.

De förslag till demonstrationsprojekt som genomförbarhetsstudierna avser att leda till ska ha med offentliga aktörer som projektpart. Vidare ser vi positivt på att de kommande demonstrationsprojekteten är tvärvetenskapligt sammansatta, att internationell utblick och samverkan ingår. Med utgångspunkt från detta så ser vi gärna att även genomförbarhetsstudien också uppfyller dessa kriterier.

Programmet omfattar inte projekt med fokus på teknikutveckling av fordon eller motorteknik eftersom dessa hanteras inom ramen för andra forskningsprogram på Energimyndigheten. Projekt med fokus på el-infrastruktur för fordon omfattas inte heller av programmet.

Mer information

Sista ansökningsdag: 2 oktober

All information om utlysningen:
Energimyndighetens hemsida

Se även:
Fullständig utlysningstext

Se även:
Anvisningar för ansökan

Kontakt

Catharina Norberg
catharina.norberg[a]energimyndigheten.se
016-544 20 98

Kristina Difs
kristina.difs[a]energimyndigheten.se
016-544 22 95

På kartan kan du se de platser som våra artiklar och event pratar om
  • Filter: