Till innehåll på sidan

Utlysning Samhällsplanering för omställning

 

 

Ansvarig myndighet

Formas i samverkan med andra myn­digheter inom Nationella forskningsprogrammet för Håll­bart samhällsbyggande.

Så här ska samverkan ske

I samtal med övriga myndighe­ter har inriktning på utlysningen tagits fram i steg 1. I steg 2 under 2020 fortsätter dessa samtal och efter att projekt har beviljats kommer aktiviteter att ordnas i samverkan.

Det här ska vi göra

Formas utlyser medel för att finansiera forskning som ökar kunskapen och bidrar med nya lösning¬ar för att utveckla den svenska samhällsplaneringen så att den skapar förutsättningar för att ställa om till ett hållbart samhälle. Här kan både forskare och offentlig verksamhet så som kommuner söka medel. Inom denna utlysning kan projekt få finansiering i två steg. I detta steg 1 går det att ansöka om planeringsbidrag för förberedande arbete med att utveckla en projektidé samt initiera och utveckla sam¬arbeten, såväl tvärvetenskapliga som mellan akademi och praktik.

Därför behövs åtgärden

För att många av de utmaningar som Sveriges kommuner står inför idag för att åstadkomma ett hållbart samhällsbyggande utgör samhällsplaneringen en viktig funktion. Planering kan främja resurseffektiva, klimatvänliga, inkluderande och trygga städer och samhäll­en där människor vill och kan leva. Det krävs ökad kunskap för att få fram nytänkande kring hur samhällsplaneringen skulle kunna göras annorlunda än idag för att bidra till om­ställning av städer och samhällen.

Tidplan för genomförandet

Utlysningens steg 1 öppnade i november 2019, stänger i januari 2020, beslut tas i april 2020. Utlysningen steg 2 öppnar i november 2020 och beslut kom­mer tas i juni 2021.