Till innehåll på sidan

Utlysning Gestaltad livsmiljö

Ansvarig myndighet

Formas i samverkan med Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd.

Så här ska samverkan ske

Samverkan

Det här ska vi göra

Formas utlyser medel till projekt som skapar ny kunskap och förståelse för gestaltning av männ­iskors livsmiljöer. Utlysningen är en gemensam satsning mellan Statens konstråd, Boverket, ArkDes, Riksantikva­rieämbetet och Formas. Formas ansvarar för utlysningens genomförande som sker inom det nationella forskningspro­grammet för hållbart samhällsbyggande.

Därför behövs åtgärden

Utlysningen syftar till att lyfta de konstnärliga perspektiven och den offentliga konstens roll i förhållande till arkitektur, form, design och kulturmiljö i ut­formningen av hållbara gestaltade livsmiljöer. Sökande kan vara mångdisciplinära och/eller interdisciplinära projekt­grupper, som består av akademiska och konstnärliga fors­kare, konstnärer, antikvarier, arkitekter, designer och andra yrkesgrupper, som arbetar inom fältet gestaltad livsmiljö.

Tidplan för genomförandet

Utlysningen öppnar i janua­ri 2020, stänger i maj 2020 och beslut om beviljade projekt kommer i oktober 2020.