Till innehåll på sidan

Utformning av tryggare och mer tillgängliga skolmiljöer

Ansvarig myndighet

Myndigheten för Delaktighet i samver­kan med Boverket och ArkDes.

Så här ska samverkan ske

Arbetet kommer ske via samtal och samsyn

Det här ska vi göra

MFD överväger att i samarbete med andra myndigheter, SKR och arkitekter verka för att kun­skapen om insatser som ökar trygghet och tillgänglighet i skollokaler och på skolgårdar. Kunskapen har tagits fram genom metoden trygghetsvandringar, för elever med funk­tionsnedsättning. Kunskapen ska vara ett underlag i att ta fram stödmaterial om vad som främjar trygghet i skolmil­jön kopplat till byggd miljö. Materialet ska kunna användas i planering, projektering, upphandling och genomförandet av större lokalrenoveringar eller nybyggnation. Målet är att st­ödmaterialet blir ett bidrag i det stora arbete som nu pågår med att rusta upp skolor runt om i hela Sverige.

Därför behövs åtgärden

Elever uppger en ökande otrygghet i skolan. Flickor känner sig mer otrygga än pojkar och elever med funktionsnedsättning uppger i hög grad att skolan är otrygg. I så kallade trygghetsvandringar kartlägger elever strukturerat vad i skolmiljön som skapar otrygghet. Dessa vandringar visar att det i hög grad är utformning och organi¬sation av lokaler och skolgårdar som är grunden för känslan av otrygghet. Genom att undvika dessa brister skapas en tryggare skola för alla elever.

Tidplan för genomförandet

2020