Till innehåll på sidan

Utformning av tryggare och mer tillgängliga skolmiljöer

Ansvarig myndighet

Myndigheten för Delaktighet i samverkan med Boverket.

Så här sker samverkan

Arbetet kommer ske via samtal och samsyn.

Tidplan för genomförande

2021

Det här gör vi

En expertgrupp bestående av statliga myndigheter och intresseorganisationer har bildats. I åtgärden utvecklas bland annat en metod som tar sin utgångspunkt i elevernas egna erfarenheter och kunskap och som i samskapande med professionen, bland annat arkitekter, bygger strategisk kunskap kring vad som krävs för att skapa en tryggare inomhus- och utomhusmiljö vid nybyggnation och ombyggnation av grundskolor och gymnasier. Kunskapen från arbetet kommer också att användas i mer formella processer som bland annat Boverkets pågående arbete med vägledning för skolor- och förskolors miljöer. Under kommande år kommer fokus vara att sprida upparbetad kunskap och metod. Detta arbete kommer behöva omfatta nära samarbete med de övriga myndigheter och intressenter som ingår.

Därför behövs åtgärden

Elever uppger en ökande otrygghet i skolan. Flickor känner sig mer otrygga än pojkar och elever med funktionsnedsättning uppger i hög grad att skolan är otrygg. I så kallade trygghetsvandringar kartlägger elever strukturerat vad i skolmiljön som skapar otrygghet. Dessa vandringar visar att det i hög grad är utformning och organisation av lokaler och skolgårdar som är grunden för känslan av otrygghet. Genom att undvika dessa brister skapas en tryggare skola för alla elever.

Koppling till Agenda 2030

Delmål 11.3 och delmål 4.A.