Till innehåll på sidan

Uppföljning Gestaltad livsmiljö

Ansvarig myndighet

ArkDes med stöd av Boverket.

Så här ska samverkan ske

Arbetet sker integrerat i ArkDes Think Tanks verksamhet och resulterar i kunskapshöjande insatser och en årlig uppföljningsrapport. Boverket bistår med kunskapsunderlag till den årliga rapporten.

Det här ska vi göra

ArkDes ska sammanställa och sprida kunskap kring åtgärder, verktyg och processer som bidrar till uppfyllelsen av målet Gestaltad livsmiljö. Målet är att öka olika aktörers kunskap och medvetenhet om hur arkitektur, form och design kan bidra till en ökad livskvalitet för medborgarna. Den insamlade kunskapen sprids bland annat genom konferenser, seminarier och workshops och summeras tillsammans med underlag från intervjuer och enkätundersökningar i en årlig rapport. Löpande avstämningar och kunskapsinhämtning sker genom Boverket som har i uppdrag att stötta ArkDes i dess uppdrag. Som underlag för rapporten och de åtgärdsförslag som presenteras däri sker intervjuer med personer från flera av Rådets myndigheter.

Därför behövs åtgärden

Kunskap om behov och åtgärder sprids till aktörer på flera nivåer och kan utgöra underlag för beslut kring politikområdet.

Tidplan för genomförandet

Löpande och årlig rapport kvartal 1.