Till innehåll på sidan

Universell utformning som stöd för socialt hållbar stadsutveckling

Ansvarig myndighet

Vinnova i samverkan med Myndighe­ten för delaktighet, ArkDes, SKR och Energimyndigheten.

Så här sker samverkan

Samverkan

Det här ska vi göra

Mellan 2017–2020 har Vinnova haft ett uppdrag från regeringen om att stärka forskning och inn­ovation inom området universell utformning. Under 2020 genomför Vinnova en riktad utlysning inom området Inn­ovationer inom universell utformning, där ett viktigt fokus-område är hållbara städer och kommuner är en viktig mål­grupp. Åtgärden syftar till att stärka förutsättningarna för spridning och skalning av de innovationer som tagits fram av de inom uppdraget finansierade projekten. Inom åtgär­den kommer även mer strategiska frågor som rör behov av ytterligare forskning och innovation inom området belysas.

Därför behövs åtgärden

Universell utformning är en viktig del av hållbar stadsutveckling, för att säkerställa tillgängliga miljöer, där alla i största möjliga mån känner sig delaktiga oavsett funktionsförmåga, kön, ålder och bakgrund. Univer­sell utformning lyfts även upp som ett viktigt perspektiv i Strategi för levande städer. Samtidigt är universell utform­ning ett nytt område som få kommuner har erfarenhet av att arbeta operativt med. Därför behövs aktiv spridning av goda exempel.

Tidplan för genomförandet

2020–2021