Till innehåll på sidan

Universell utformning som stöd för socialt hållbar stadsutveckling

Ansvarig myndighet

Vinnova i samverkan med Myndigheten för delaktighet, ArkDes, SKR och Energimyndigheten.

Så här sker samverkan

Samverkan

Tidplan för genomförande

2020–2021

Det här gör vi

Mellan 2017–2020 har Vinnova haft ett uppdrag från regeringen om att stärka forskning och innovation inom området universell utformning. Under 2020 genomförde Vinnova en riktad utlysning inom området ”Innovationer inom universell utformning”, där ett viktigt fokusområde var hållbara städer och kommuner är en viktig målgrupp. Åtgärden syftar till att stärka förutsättningarna för spridning och skalning av de innovationer som tagits fram av de inom uppdraget finansierade projekten. Inom åtgärden kommer även mer strategiska frågor som rör behov av ytterligare forskning och innovation inom området belysas.

Därför behövs åtgärden

Universell utformning är en viktig del av hållbar stadsutveckling, för att säkerställa tillgängliga miljöer, där alla i största möjliga mån känner sig delaktiga oavsett funktionsförmåga, kön, ålder och bakgrund. Universell utformning lyfts även upp som ett viktigt perspektiv i ”Strategi för levande städer”. Samtidigt är universell utformning ett nytt område som få kommuner har erfarenhet av att arbeta operativt med. Därför behövs aktiv spridning av goda exempel.

Koppling till Agenda 2030

Mål 11, särskilt delmål 11.2, 11.3, och 11.7.