Till innehåll på sidan

Tillhandahålla planeringsunderlag i länsstyrelsernas Planeringskatalog

 

 

Ansvarig myndighet

Länsstyrelserna ska genomföra åtgärden i samverkan med Naturvårdsverket, Trafikverket, Riksantikvarieämbetet, Tillväxtverket och Boverket som samtliga har uppdrag att tillhandahålla statliga planeringsunderlag av betydelse för Agenda 2030 och då särskilt mål 11. Energimyndigheten följer.

Så här ska samverkan ske

Berörda myndigheter ska genom åtgärden nå samsyn i arbetet med att tillhandahålla avvägda och samordnade statliga planeringsunderlag i syfte att underlätta kommunernas förutsättningar att arbeta med hållbar stadsutveckling.

Det här ska vi göra

Åtgärden syftar till att berörda nationella myndigheter skapar en gemensam målbild kring planeringsunderlag både i sak- och processfrågor. Metoden är att nå samsyn i gemensamma workshops. Länsstyrelserna, genom Planeringskatalogens nationella redaktionen, initierar och samordnar.

Därför behövs åtgärden

För att länsstyrelsen ska lyckas i sin roll att tillhandahålla väl avvägda statliga planeringsunderlag enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken till kommuner med fera behöver staten utveckla sin samsyn och samverkan. Åtgärden bygger vidare på slutsatserna från en tidigare miljömålsrådsåtgärd Samordnad samhällsplanering.

Tidplan för genomförandet

Start våren 2020 avslutas under hösten 2021.