Till innehåll på sidan

Tillhandahålla planeringsunderlag i Länsstyrelsernas planeringskatalog

Ansvarig myndighet

Länsstyrelserna i samverkan med Boverket, ArkDes, Naturvårdsverket, Trafikverket, Riksantikvarieämbetet, Tillväxtverket och Myndigheten för delaktighet. Energimyndigheten följer.

Så här sker samverkan

Myndigheter ska nå samsyn kring hur kopplingen till de globala och nationella målen, särskilt mål 11 agenda 2030, synliggörs i väl avvägda och samordna¬de statliga planeringsunderlag.

Tidplan för genomförandet

2021

Det här gör vi

Samsyn nås i gemensam workshop. Länsstyrelserna, genom Planeringskatalogens nationella redaktion i samarbete med Samhällsbyggnadsnätverket (verksamheten), initierar och samordnar arbetet.

Därför behövs åtgärden

Staten behöver vara tydlig och transparent med vad kommunerna behöver ta hänsyn och förhålla sig till avseende statliga intressen i sitt arbete med fysisk planering. Därmed underlättas kommunernas arbete med hållbar stadsutveckling. Statens roll i den fysiska planeringen är att tillhandahålla välavvägda och samordnade planeringsunderlag som på ett tydligt sätt kopplar till globala och nationella mål. Åtgärden bygger vidare på slut¬satserna från en tidigare miljömålsrådsåtgärd Samordnad samhällsplanering.

Koppling till Agenda 2030

Mål 11 med koppling till övriga mål i Agenda 2030