Till innehåll på sidan

Samverkan kring medel till hållbar stadsutveckling inom europeiska regionala utvecklingsfonden 2021–2027

Ansvarig myndighet

Tillväxtverket i samverkan med framförallt Boverket, Vinnova, Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Trafikverket.

Så här ska samverkan ske

Skapa samsyn kring hur framtida finansiering till hållbar stadsutveckling genom europeiska regionala utvecklingsfonden kan bidra till implementering av regeringens strategi för levande städer.

Det här ska vi göra

Tillväxtverket driver ett arbete som utgår från uppdrag i regleringsbrevet 2018 och 2019 som handlar om att förbereda den europeiska sammanhållningspolitiken efter 2020. Arbetet kommer fortsätta och konkretiseras under 2020. I arbetet är det viktigt att på bred front ta del av erfarenheter från fler myndigheter i Rådet.

Därför behövs åtgärden

Det är viktigt att skapa samsyn på inriktningen av framtida finansieringsmöjligheter genom europeiska regionala utvecklingsfonden för att möjliggöra samverkan och samhandling i efterföljande genomförande.

De medel som kommer finnas inom europeiska regionala utvecklingsfonden för hållbar stadsutveckling behöver växlas upp med annan finansiering för genomförandet.

Tidplan för genomförandet

Tidplanen är att detta underlag behöver utarbetas under 2020, främst under senvåren, för att ligga till grund för kommande programperiod 2021–2027.