Till innehåll på sidan

Ökad samordning forskningsfinansiärer och SIP:ar inom samhällsbyggnadsområdet

Ansvarig myndighet

Formas, Vinnova och Energimyndighe¬ten gemensamt huvudansvar. Samverkan sker med Tillväxt-verket.

Så här sker samverkan

Samhandling

Tidplan för genomförande

Samordning mellan Formas, Vinnova och Energimyndigheten sker kontinuerligt i olika forum. En förstärkning av samordningen av samhällsbyggnads SIP:arna inleddes hösten 2019, intensifierades 2020 och fortskrider under 2021.

Det här gör vi

Syftet är att öka samordning mellan forskningsfinansiärer och SIP:ar inom samhällsbyggnadsområdet för ökad koordinering av stöd och spridning av framtagen kunskap och innovation. Detta sker dels genom att samla de sex SIP:ar som finns inom samhällsbyggnadsområdet för gemensamma utbildningar och möten. Dels genom nära kontakt mellan Formas, Vinnova och Energimyndigheten i olika forum.

Därför behövs åtgärden

Idag har både Formas, Vinnova och Energimyndigheten flera utlysningar och initiativ för forskning inom hållbart samhällsbyggande där kommuner kan söka medel och delta. Det är viktigt för kommuner att dessa satsningar är koordinerade både i tid och i innehåll och att det finns en tydlighet i när det är bra att vända sig till vilken myndighet och utlysning. Genom ökad samordning kan även uppskalning ske, gemensamma initiativ tas och överlapp undvikas. Olika SIP:ar och olika utlysningar ska tillsammans utgöra ett kompletterande system för finansiering av forskning och innovation inom hållbart samhällsbyggande.

Koppling till Agenda 2030

Mål 11