Till innehåll på sidan

Ohållbara stadsdelar

Ansvarig myndighet

Naturvårdsverket tillsammans med Trafikverket, Energimyndigheten, Länsstyrelserna, MFD, Formas, Vinnova och Tillväxtverket.

Så här sker samverkan

Samverkan syftar till att skapa en arena, mötesplats och samtal inom området till att börja med.

Tidplan för genomförandet

Under 2020

Det här gör vi och därför behövs åtgärden

Det centrala syftet med initiativet är att identifiera åtgärder samt främja spridning av kunskaper och erfarenheter av arbete inom området “omställning av stadsdelar med låg transporteffektivitet”.

Samhälls- och trafikplanerare i kommuner, inom statliga myndigheter samt fastighetsägare är viktiga målgrupper för initiativet, men det riktar sig även till andra aktörer som arbetar med transportfrågor.

Initiativet fokuserar på åtgärder för transporteffektivt samhälle, och mer precist på hur man kan arbeta för att ställa om bilberoende stadsdelar till att bli mer transportmässigt hållbara. Utmaningar som dessa stadsdelar kan ha innebär till exempel utglesad bebyggelse och monofunktionella strukturer, vilket skapar bilberoenden och motverkar omställningen till mer hållbara sätt att åstadkomma tillgänglighet i städer som är nödvändigt för klimatomställningen. En inledande aktivitet inom initiativet var en öppen workshop i december 2019 till vilken experter, kommuner, fastighetsägare med flera aktörer bjöds in att berätta om hur de förhåller sig till denna utmaning samt om hur de har angripit den. Intresset för workshoppen var mycket stort och kommunerna adresserade många relevanta exempel samt åtgärdsområden.

Det fortsatta arbetet kommer till stor del utgöras av seminarier som mer specifikt inriktas mot olika teman, till exempel att omvandla trafikleder till stadsgator och att skapa urbana strukturer i externhandelsområden. En viktig del av arbetet blir att samla upp, dokumentera och sprida det kunskapsutbyte som sker vid seminarierna.