Till innehåll på sidan

Nya affärsmodeller och cirkulärekonomi

Ansvarig myndighet

Tillväxtverket i samverkan med Energimyndigheten, ArkDes, Naturvårdsverket och Vinnova.

Så ska samverkan ske

Detta ska fungera som en arena och mötesplats för samtal för att genom kunskap som finns på myndigheterna vara med och ge strategisk inriktning till de operativa insatser som pågår i kommunerna och bland andra relevanta aktörer. Samtal där berörda myndigheter delar med sig av de processer och projekt som pågår samt erfarenhetsutbyte.

Det här ska vi göra

Det här ska vi göra: Flera myndigheter inom Rådet har aktiviteter på området vilka bör samordnas. En arena för samtal skapas. Delegationen för cirkulär ekonomi som har sin kansliplats hos Tillväxtverket kan ta emot förslag, utifrån sin rådgivande roll till regeringen på området.

Därför behövs åtgärden

Inom Rådet är det fera myndigheter som har initiativ inom området och samtal om roller och samverkan kan underlätta och förtydliga för kommuner ochandra aktörer om vart man ska vända sig i olika ärenden. Koppling till Agenda 2030: Mål 11, särskilt delmål 11.6. Mål 12.26

Tidplan för genomförandet

Detta är en åtgärd som stödjer myndigheternas olika initiativ på området genom kunskapsunderlag och samtal, så det är en åtgärd som bör pågå så länge Rådets verksamhet pågår.