Till innehåll på sidan

Nya affärsmodeller och cirkulär ekonomi

Ansvarig myndighet

Tillväxtverket i samverkan med Energimyndigheten, ArkDes, Naturvårdsverket och Vinnova.

Så här sker samverkan

En fortsättning och utveckling av nuvarande samverkansåtgärd. Utifrån den kartläggning av nationella initiativ inom området som gjorts i åtgärden under 2020 kan denna samverkansåtgärd bidra till att sprida kunskap samt ge strategisk inriktning till operativa insatser i kommunerna och hos relevanta aktörer.

Tidplan för genomförande

Detta är en åtgärd som stödjer myndigheternas olika initiativ på området genom kunskaps¬underlag och samtal, därför är det en åtgärd som bör pågå så länge Rådets verksamhet pågår

Det här gör vi

En fortsättning av myndighetsnätverket för att utveckla mer samordnad information om vilka nationella stödinitiativ som finns för att förenkla möjligheten att arbeta mer effektivt på området.

Därför behövs åtgärden

Hur kan man från nationellt håll stötta kommunernas operativa arbete med cirkulär ekonomi? Näringslivsgruppen som är knuten till Rådet har, kopplat till detta område, lyft behovet av regelförenkling och av att identifiera de regler som står i vägen för näringslivet att ställa om till hållbara affärsmodeller.

Koppling till Agenda 2030

Det mål som detta kopplar tydligast till är 11.6 minska städers miljöpåverkan samt mål 12 hållbar konsumtion och produktion.