Till innehåll på sidan

Nationella forskningsprogrammet för Hållbart samhällsbyggande

Ansvarig myndighet

Formas i samverkan med Boverket, Energimyndigheten, Forte, Lantmäteriet, Mistra, MSB, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, SIDA, Trafikverket, Vetenskapsrådet, Vinnova.

Så här ska samverkan ske

Samverkan

Det här ska vi göra

Under 2020 planeras utlysningar kring samhällsplanering, gestaltad livsmiljö, rörlighet mellan forskning och praktik och för att överföra forskningsresultat till praktiken.

Under 2020 genomförs också flera konferenser och seminarier, nya typer av utlysningar samt förstärkt kommunikation med starkare koppling till Hållbarstad.se och Smartcitysweden.com.

Därför behövs åtgärden

Sverige står inför stora utmaningar för att ställa om till ett hållbart samhälle. Utmaningarna består till exempel av miljörelaterade problem såsom att vi förbrukar för mycket resurser samt att minska risken för klimatförändringar och anpassa oss till att de faktiskt sker.

Därtill blir städer och samhällen alltmer segregerade med ökade klyftor mellan sociala grupper och olika platser. För att hantera dessa utmaningar och åstadkomma ett hållbart samhällsbyggande utgör ett samlande nationellt forskningsprogram en bra plattform för att finansiera, utveckla och sprida forskningen på området. Programmets satsningar baseras på en strategisk forskningsagenda. Resultaten från programmet ska komma samhället till nytta och bidra till ny kunskap som bidrar till ett hållbart samhällsbyggande. Programmet ska också främja att befintlig kunskap används. Detta innefattar flera olika satsningar på att nyttogöra forskningen, med särskilt fokus på kommunerna.

Tidplan för genomförandet

Det tioåriga programmet startade 2017 och under åren 2019–2026 beräknas programmets medel uppgå till ca 100 Mkr per år.