Till innehåll på sidan

Mission hälsosam och hållbar mobilitet och mat

Ansvarig myndighet

Vinnova i samverkan med Formas, Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Trafikverket.

Så här sker samverkan

Samverkan med en ambition om samhandling.

Det här ska vi göra

Vinnova har under året arbetet med två missionsområden, hälsosam och hållbar mobilitet samt hälsosam och hållbar mat. Syftet är att prova ett nytt arbetssätt där vi bjuder in till bred dialog (med myndigheter, näringsliv, civilsamhälle, akademi och forskning) för att diskutera utmaningar och behov inom de två områdena. Ett flertal av myndigheterna i Rådet har varit engagerade i missionsarbetet under 2019. Under 2020 kommer arbetet inkludera praktiknära fördjupningar. Inom området mobilitet kommer det bland annat genomföras demonstrationer av gatutransformationer i ett antal svenska städer i samverkan med bland annat ArkDes.

För att stödja det övergripande missionsarbetet har Vinnova även etablerat en international mission board som möttes för första gången den 27 januari 2020. Rådet för hållbara städer stod tillsammans med Vinnova som värd för dagen. Åtgärden syftar såväl till att sprida och diskutera hur ett mission-orienterat arbetssätt kan inkluderas i fler processer samt att sprida och ta vidare erfarenheter och lösningar från de mer tematiska fördjupningarna inom områdena mobilitet och mat.

Därför behövs åtgärden:

Arbetssättet med missions bygger på att angripa systemutmaningar på ett mer holistiskt sätt, genom en metodik som kallas för ”Mission oriented innovation”.

Det handlar om att dyrka upp låsningar, institutionella hinder, silo-effekter, med mera för att åstadkomma systemförändringar på riktigt. Flera länder har tagit till sig arbetssättet och EU kommer avsätta stora resurser till detta framöver.

Tidplan för genomförandet:

2020