Till innehåll på sidan

Mission hälsosam och hållbar mobilitet och mat

Ansvarig myndighet

Vinnova i samverkan med Formas, ArkDes, Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Trafikverket.

Så här sker samverkan

Samverkan med en ambition om samhandling

Tidplan för genomförande

2021–2022

Det här gör vi

Vinnova har sedan 2019 arbetet med två missionsområden, hälsosam och hållbar mobilitet samt hälsosam och hållbar mat. Syftet är att prova ett nytt arbetssätt där vi bjuder in till bred dialog (med myndigheter, näringsliv, civilsamhälle, akademi och forskning) för att diskutera utmaningar och behov inom de två områdena. Ett flertal av myndigheterna i Rådet har varit engagerade i missionsarbetet sedan starten. Under 2020 genomfördes ett antal tematiska fördjupningar i bred samverkan mellan myndigheter, näringsliv, kommuner, akademi och civilsamhälle. Projekten ”Framtidsgator” och ”Street Moves” är två exempel, där gator i Stockholm omvandlades för att främja hälsosam mobilitet och bidra till stärkt gång, cykel och kollektivtra¬fik. Arbetet med dessa två initiativ kommer fortsätta under 2021, exempelvis genom att utforska gatans potential till att generera ekosystemtjänster och gröna kvaliteter. Arbetet kommer även inriktas på att sprida och skala upp erfarenheter till fler kommuner, exempelvis genom fördjupad samverkan med initiativ för hållbara städer, som Strategiska innovationsprogram och att sprida erfarenheter via www. hallbarstad.se. Åtgärden syftar till att sprida och diskutera hur ett mission-orienterat arbetssätt kan inkluderas i fler processer och utforska nya mission-teman. Åtgärden syftar även till att sprida och ta vidare erfarenheter och lösningar från de mer tematiska fördjupningarna inom områdena mobilitet och mat.

Därför behövs åtgärden

Arbetssättet med missions bygger på att angripa systemutmaningar på ett mer holistiskt sätt, genom en metodik som kallas för ”Mission oriented innovation”. Det handlar om att dyrka upp låsningar, institutionella hinder, silo-effekter, med mera för att åstadkomma systemförändringar på riktigt. Flera länder har tagit till sig arbetssättet och EU kommer avsätta stora resurser till detta framöver.

Koppling till Agenda 2030

Mål 11, primärt utifrån delmål 11.2, 11.3, 11.6 och 11.7