Till innehåll på sidan

Mått och kriterier på utveckling och livskvalitet

Ansvarig myndighet

Ordförande håller ihop arbetet och samtliga Rådets medlemmar genom expertnätverk och kansli bidrar i åtgärden.

Så här sker samverkan

Dialog och kommunikation.

Tidplan för genomförandet

2021–2022

Det här gör vi

Vi ska fånga upp erfarenheter från en rad projekt inom området samt främja samarbeten och synergier mellan dessa projekt. Vi ska även kommunicera framtagen kunskap via www.hallbarstad.se och föra dialog inom Rådet och med våra referensgrupper för att hitta möjliga vägar fram. Resultatet av dialogen tillsammans med identifierade kunskaps- och innovationsbehov från forsknings-och innovationsfinansiärerna, kan tas med som ett underlag till arbetet med frågor som ska lyftas till regeringen 2022.

Några av de myndigheter som arbetar med frågan redan idag är bland annat Tillväxtverket och Reglab som har ut¬vecklat BRP+, ett nytt breddat mått som mäter utveckling och livskvalitet i svenska kommuner och regioner. Vinnova finansierar ett liknande projekt kallat ”SIGURD”. Boverket och ArkDes ingår i en EU-grupp där kvalitetskriterier för byggd miljö tas fram.

Därför behövs åtgärden

En knäckfråga för hållbar utveckling i städer och samhällen är att vända det kortsiktiga ekonomiska perspektivet till långsiktigt värdeskapande och att värdera såväl sociala- som ekologiska och ekonomiska värden. Kommunerna frågar efter verktyg och kunskap. Flera myndigheter är på olika sätt involverade i uppdrag kopplat till detta område. Resultaten behöver komma kommunerna till del och möjligheter till fortsatt utveckling inom detta område behöver tas fram.

Koppling till Agenda 2030

Mål 11