Till innehåll på sidan

Kunskapssammanställning åldersvänliga städer

Ansvarig myndighet

Myndigheten för Delaktighet i samverkan med Boverket, Formas, Länsstyrelserna och Naturvårdsverket.

Så här ska samverkan ske

Arbetet kommer ske via samtal och samsyn.

Det här ska vi göra

MFD avser att på nordisk och europe­isk basis sammanställa kunskap kring åtgärder som skapar mer ”åldersvänliga” städer. Målet är att öka olika aktörers medvetenhet om hur planering och utformning av staden kan bidra till att befolkningen kan fortsätta nyttja, aktivt bidra till och påverka staden även som äldre med olika funk­tionsnedsättningar. Den insamlade kunskapen ska därför paketeras och spridas på olika sätt.

Därför behövs åtgärden

Stadsplanering kan på strukture­rat och konkret sätt bidra till att öka den åldrande befolk­ningens självbestämmande och hälsa. På så sätt bidrar det också långsiktigt till en mer hållbar ekonomisk samhälls­utveckling genom att minska och skjuta upp äldres behov av särlösningar och samhällsinsatser. En snabbt åldrande befolkning är ett globalt fenomen och därför finns många goda exempel på hur man på ett strukturerat sätt kan arbeta med stadsplanering för att möta befolkningens förändrade behov. Det finns dock behov av att samla ihop och presen­tera kunskapen på ett sätt som gör den mer tillgänglig och användbar för olika berörda aktörer.

Tidplan för genomförandet

2020