Till innehåll på sidan

Kunskapssammanställning åldersvänliga städer

Kommuner och städer över världen har framför sig en stor utmaning avseende den demografiska utvecklingen. De måste rusta sig för att bli ännu mer äldrevänliga. Vissa arbetar utifrån till exempel Världshälsoorganisationen WHO:s riktlinjer, andra utifrån Agenda 2030, eller Hållbara städer. Oavsett vilken linje man väljer, oavsett land, har det visat sig att det finns ett antal framgångsfaktorer för att komma framåt i arbetet med att göra samhällen till goda platser att åldras i.

Det viktiga är att ha en tvärsektoriell och långsiktig samverkan mellan olika aktörer i kommunen/staden som kan påverka arbetet. Grundläggande för att uppnå samhällen som ger goda förutsättningar för invånare att åldras i är att äldre invånare ska vara delaktiga och involveras aktivt i hela planeringsprocessen.

Inspiration från runt om i Europa.

https://www.mfd.se/kunskap/ett-samhalle-for-alla/aldersvanliga-stader-och-samhallen/

Temasidan om åldersvänliga städer

https://www.mfd.se/inspiration/temasidor/aldersvanliga-stader-i-sverige-och-europa/

Ansvarig myndighet

Myndigheten för Delaktighet i samverkan med Boverket, Formas, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Så här sker samverkan

Arbetet kommer ske via samtal och samsyn.

Tidplan för genomförande

2021

Det här gör vi

MFD har kartlagt och paketerat kunskap från olika projekt i Sverige och internationellt som arbetat systematiskt att säkerställa att äldre personer kan fortsätta leva ett aktivt och delaktigt liv i sitt samhälle. Materialet ska presenteras på MFD:s webbplats och kommer på olika sätt att spridas under kommande år. I detta arbete krävs sam¬verkan med andra myndigheter samt intressenter.

Därför behövs åtgärden

Stadsplanering kan på strukturerat och konkret sätt bidra till att öka den åldrande befolkningens självbestämmande och hälsa. På så sätt bidrar det också långsiktigt till en mer hållbar ekonomisk samhällsutveckling genom att minska och skjuta upp äldres behov av särlösningar och samhällsinsatser. En snabbt åldrande befolkning är ett globalt fenomen och därför finns många goda exempel på hur man på ett strukturerat sätt kan arbeta med stadsplanering för att möta befolkningens förändrade behov. Det finns dock behov av att samla ihop och presentera kunskapen på ett sätt som gör den mer tillgänglig och användbar för olika berörda aktörer.

Koppling till Agenda 2030

Delmål 11.2, 11.3 och 11.7.