Till innehåll på sidan

Kunskap om universell utformning i planeringen av den byggda miljön

Åtgärden är en del av MFD:s regeringsuppdrag avseende funktionshindersperspektivet i Agenda 2030. Syftet är att tillsammans med relevanta aktörer ta fram kunskap om hur universell utformning kan utgöra en utgångspunkt i samhällsplaneringen. Inom ramen för åtgärden ingår bland annat att genomföra en kartläggning av kommunernas behov av stöd kring de planer som styr deras verksamhet och att ta reda på hur ett stöd skulle kunna utveckla kommunernas arbete med universell utformning och tillgänglighet. Åtgärden är tänkt att bedrivas utifrån en samskapande process med slutanvändarna. Beroende på vad kartläggningen visar kan en vägledning eller ett stöd utvecklas.

Ansvarig myndighet

Myndigheten för delaktighet i samverkan med Länsstyrelserna, Boverket, Naturvårdsverket och Vinnova. Energimyndigheten följer åtgärden.

Så här sker samverkan

Arbetet kommer ske via samtal och samsyn.

Tidplan för genomförande

2021

Det här gör vi

MFD kommer genomföra en aktivitet inriktad mot att ta fram kunskap om hur universell utformning kan utgöra en utgångspunkt i arbetet med planeringen av den byggda miljön.
Baserat på insatsen tas det sedan fram en vägledning som kommer att ha utgångspunkt i universell utformning när kommunerna planerar. Målgrupp är främst samhällsplanerare och planansvariga i kommuner. Vägledningen ska vara enkel och omfatta ett par konkreta punkter eller liknande.

Därför behövs åtgärden

För att nå målet om ett hållbart samhälle för alla måste hänsyn tas till allas förutsättningar i stads- och samhällsplaneringen av den byggda miljön. Ett sätt att göra detta är att utgå från principen om universell utformning, vilket förutsätter att det finns en samsyn kring vad universell utformning är bland berörda samhällsaktörer.

Koppling till Agenda 2030

Åtgärden har relevans för mål 11 som helhet men mer specifikt mål 11.1, 11.2, 11.3 och 11.7.