Till innehåll på sidan

Konferensen Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet

Ansvarig myndighet

Projektet leds av Energimyndigheten i samarbete med Trafikverket. Samverkan sker även med Naturvårdsverket, Boverket, Tillväxtverket och Transportstyrelsen genom en referensgrupp.

Så här sker samverkan

Informationsutbyte

Det här ska vi göra

Projektet Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet kommer att ha en slutkonferens under hösten 2020. I den avslutande konferensen kommer resultaten från projektets delprojekt (nollemissionsfordon i städer, attraktiva och klimatsmarta transporter i städer, laddning av elfordon i städer och en databas över laddstationers placering) presenteras. Därtill kommer också andra nordiska samarbetsprojekt presenteras samt goda exempel från nordiska städer. Information om konferensen kommer att finnas på www.hallbarstad.se och Rådets myndigheter kan delta och sprida information i sina nätverk.

Därför behövs åtgärden:

Projektet Hållbara nordiska städet med fokus på klimatsmart mobilitet har till syfte att bidra till en hållbar stadsutveckling genom att stödja omställningen till fossilfria och hållbara person- och godstransporter i nordiska städer och stadsregioner. Satsningen ska växla upp samarbetet och erfarenhetsutbytet mellan de nordiska länderna och på så sätt främja klimatsmarta och yteffektiva transporter. Erfarenhetsutbyte och dialoger mellan nordiska städer är i fokus. Energimyndigheten leder fyra av fem delprojekt och Trafikverket leder ett av delprojekten. IVL gör en studie om hur andelen nollemissionsfordon i nordiska städer kan öka.

Tidplan för genomförandet:

Uppdraget pågår till och med år 2020