Till innehåll på sidan

Informationsutbyte samt tillgängliggörande av stöd för ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik

Ansvarig myndighet

Trafikverket i samverkan med Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Boverket, Vinnova, Tillväxtverket och länsstyrelsen. Trafikverket tar över ansvaret från Energimyndigheten som ansvarat för åtgärden under 2019.

Så här ska samverkan ske

Informationsutbyte och samverkan

Det här ska vi göra

Under 2020 kommer myndigheterna i Rådet arbeta vidare, bland annat utifrån de behov som lyfts i samverkansåtgärden i Rådet 2019, i syfte att stödja kommunerna i arbetet för ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Arbetet har under 2019 haft fokus på att ta fram en gemensam bild utifrån tre huvudsakliga spår. Myndigheterna har dels låtit sammanställa befntligt kunskapsunderlag – såsom riktlinjer, vägledningar och lärande exempel, riktat till kommuner, men har också läst och sammanfattat hinder och utmaningar utifrån ett antal rapporter i kunskapsunderlagen.

Dialoger har även förts med ett antal kommuner i kommungruppen, en referensgrupp till Rådet, för att få svar på vilka hinder och behov kommunerna har. Det arbete som gjorts under 2019 är en grund för det fortsatta arbetet i Rådet, där relevant information och stöd bland annat kommer tillgängliggöras på www.hallbarstad.se. Därutöver kommer förslag till fortsatt arbete också identifieras.

Därför behövs åtgärden

Åtgärden kopplar till det nationella etappmålet om att öka andelen persontransporter med gång-, cykel- och kollektivtrafik. Flera myndigheter tar fram forskning, ger stöd till projekt eller tar fram vägledande material som kommuner kan ha användning av i sitt arbete för att bidra till ökad gång, cykel och kollektivtrafik. Genom att samla detta på www.hallbarstad.se ökar tillgängligheten och kunskapen om vilket stöd som finns att få från nationellt håll. Ansvarsområdet för att bidra till detta etappmål är komplext och rådigheten är fördelad på kommuner, regioner, kollektivtrafikmyndigheter men också på företag och organisationer. Rådet har därför börjat titta på ett eventuellt behov av ett sådant ansvars- och samordningsuppdrag, i syfte att effektivare stödja och vägleda kommuner i arbetet med mer hållbara transporter från nationellt håll. Denna iakttagelse tar Rådet med sig i sista steget i denna åtgärd som handlar om analys och eventuella förslag för fortsatt arbete.

Tidplan för genomförandet

2020