Till innehåll på sidan

Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet

Ansvarig myndighet

Projektet leds av Energimyndigheten i samarbete med Trafikverket. Samverkan sker även med Naturvårdsverket, Boverket, Tillväxtverket och Transport¬styrelsen genom en referensgrupp.

Så här sker samverkan

Informationsutbyte

Tidplan för genomförande

Nordisk konferens 3 februari 2021 och därefter resultatspridning av slutrapport.

Det här gör vi

Projektet Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet hade en slutkonferens 3 februari 2021. I den avslutande konferensen presenterades resultaten från projektets delprojekt (nollemissionsfordon i städer, attraktiva och klimatsmarta transporter i städer, laddning av elfordon i städer och en databas över laddstationers placering). Andra nordiska samarbetsprojekt presenterades också liksom goda exempel från nordiska städer. Information om konferensen kommer att finnas på www. hallbarstad.se och Rådets myndigheter kan sprida information i sina nätverk.

Därför behövs åtgärden

Projektet Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet har till syfte att bidra till en hållbar stadsutveckling genom att stödja omställningen till fossilfria och hållbara person- och godstransporter i nordiska städer och stadsregioner. Satsningen ska växla upp samarbetet och erfarenhetsutbytet mellan de nordiska länderna och på så sätt främja klimatsmarta och yteffektiva transporter. Erfarenhetsutbyte och dialoger mellan nordiska städer är i fokus. Energimyndigheten leder fyra av fem delprojekt och Trafikverket leder ett. IVL gör en studie om hur andelen nollemissionsfordon i nordiska städer kan öka.

Koppling till Agenda 2030

Delmål 3.9, 11.2 och 11.6 samt mål 5, 10 och 13