Till innehåll på sidan

Funktionshinderperspektivet i Agenda 2030

Ansvarig myndighet

Myndigheten för Delaktighet i samverkan med Vinnova, Länsstyrelsen, Boverket, Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

Så här ska samverkan ske

Insatsen kommer att utformas gemensamt med samverkande myndigheter i syfte att kunna fungera som en del i pågående arbete kring agenda 2030. Metoden kommer att vara gemensam utbildning, samtal och workshops.

Det här ska vi göra

Målet med uppdraget är att funktionshinderperspektivet i allmänhet och principen om universell utformning i synnerhet i större utsträckning ska utgöra en självklar del i offentliga aktörers arbete med Agenda 2030. Uppdraget syftar till att öka kunskap, medvetenhet och att utveckla insatser för att säkerställa att funktionshinderperspektivet finns med. Uppdraget ska genomföras med aktiv involvering av funktionshinderrörelsen och även involvera andra relevanta aktörer.

Därför behövs åtgärden

För att nå målen i Agenda 2030 måste arbetet utgå från samhällets mångfald och människor skiftande behov. Universell utformning syftar till att bygga strukturer som är tillgängliga och användbart för så många som möjligt. En hållbar samhällsutveckling kräver att ingen lämnas utanför. Därför behöver också funktionshinderperspektivet vara en uttalad och tydlig del i arbetet med Agenda 2030. Idag saknas i hög grad perspektivet i det nationella arbetet kring agenda 2030.

Tidplan för genomförandet

2020–2022