Till innehåll på sidan

Funktionshinderperspektivet i Agenda 2030

Ansvarig myndighet

Myndigheten för Delaktighet i samverkan med Vinnova, Länsstyrelsen, Boverket, Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

Så här sker samverkan

Arbetet kommer ske via samtal och samsyn

Tidplan för genomförande

2021

Det här gör vi

Målet med uppdraget är att funktionshinderperspektivet i allmänhet och principen om universell utformning i synnerhet i större utsträckning ska utgöra en självklar del i offentliga aktörers arbete med Agenda 2030. Uppdraget syftar till att öka kunskap, medvetenhet och att utveckla insatser för att säkerställa att funktionshinderperspektivet finns med. Under 2020 har arbetet haft tonvikt på att kartlägga hur kunskapsläget kring perspektivet ser ut i företrädesvis kommunerna samt utifrån detta formulera relevant material. Detta har sedan börjat att spridas. En webbplats ska färdigställas som kommer fungera som utgångspunkt för olika kunskapshöjande spridningsaktiviteter. Fokus kommer att ligga på att sprida formulerad kunskap. Detta arbete kommer också att omfatta ett tätare samarbete med medverkande myndigheter.

Därför behövs åtgärden

För att nå målen i Agenda 2030 måste arbetet utgå från samhällets mångfald och människors skiftande behov. Universell utformning syftar till att bygga strukturer som är tillgängliga och använda för så många som möjligt. En hållbar samhällsutveckling kräver att ingen lämnas utanför. Därför behöver också funktionshinderperspektivet vara en uttalad och tydlig del i arbetet med Agenda 2030. Idag saknas i hög grad perspektivet i det nationella arbetet kring Agenda 2030.

Koppling till Agenda 2030

Mål 11, särskilt delmål 11.2, 11.3 och 11.7. Mål 1, 3, 4, 8, 10 och 16.