Till innehåll på sidan

Fortsatt arbete med metodutveckling för uppföljning av ekosystemtjänster

Ansvarig myndighet

Boverket (projektägare), SCB (genom­förare) samt Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och SLU.

Så här sker samverkan

Arbetet mellan Boverket och SCB sker genom samverkan och med övriga aktörer genom sam­syn.

Det här gör vi

Syftet är att klargöra förutsättningar för att kartlägga krontäckningen i Sveriges städer och tätorter. Inom ramen för förstudien ska potentiella metoder och da­taunderlag identifieras och analyseras. Målet är att ta fram ett förslag på en eller flera kostnadseffektiva och upprep­ningsbara metoder för kartläggning av krontäckning i ur­bana miljöer. Förstudien omfattar kartläggning av metoder och dataunderlag, att ta fram ett relevant uppföljningsför­slag samt genomföra en workshop för att diskutera försla­gets genomförbarhet.

Därför behövs åtgärden

Boverket har i uppdrag att följa upp etappmålet för ekosystemtjänster i den byggda miljön. Därför har Boverket kartlagt lämpliga indikatorer för att följa upp de rumsliga förutsättningarna för olika typer av ekosystemtjänster i städer och tätorter. Krontäckning har här lyfts fram som en viktig indikator. Krontäckning kan relateras till nyttor för klimatanpassning som dagvattenhan­tering och reglering av lokalklimat, kolinbindning samt flera andra stödjande, reglerande och kulturella ekosystemtjäns­ter. Boverket har också i uppdrag att samordna det natio­nella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön. En kartläggning som tydliggör krontäckningen är ett relevant planeringsunderlag för klimatanpassning för kommuner och länsstyrelser samt andra aktörer.

Tidplan för genomförandet

Förstudien är planerad att ge­nomföras första halvåret 2020. Ett fortsatt arbete med natio­nell kartläggning planeras till andra halvåret 2020.