Till innehåll på sidan

Förstudie samordning av nationell finansiering och kunskapsstöd

Ansvarig myndighet

Energimyndigheten i samarbete med Tillväxtverket, Formas och Vinnova.

Så här sker samverkan

Samordning och samhandling för att ta fram ett förslag på hur en nationell samordning av finansiering och kunskapsstöd kan åstadkommas. Ett avstamp till en sådan samordning bör bygga vidare på befintliga initiativ och arbeten.

Tidplan för genomförande

2021 och framåt

Det här gör vi

En arbetsgrupp med representanter från myndigheterna tar fram en förstudie som syftar till att synliggöra hur en nationell samordning av finansiering och kunskapsstöd inom hållbar stadsutveckling skulle kunna ta form och med förslag på hur ett långsiktigt kunskapsstöd kan säkerställas. Gruppen undersöker även om det finns behov av utökade uppdrag angående samordning av finansiering och kunskapsstöd till en rad myndigheter.

Därför behövs åtgärden

Det finns ett behov av att samordna finansiering och kunskapsstöd för att vara ett paraplystöd på nationell nivå till flera olika initiativ och arbeten kopplat till hållbar stadsutveckling, både nationellt och internationellt. Nationella myndigheter behöver säkerställa samordning av finansiering, exempelvis samordning av de medel som finns tillgängliga och hur de kompletterar varandra. Men också bistå med kunskap och vägledningar, inlärningsmöjligheter, utvärdering och resultatspridning inom områden som rör exempelvis mobilitet, energi, byggd miljö, grönstruktur, cirkulär ekonomi och digitalisering.

Förstudien ska undersöka hur en samordning och koordinering av finansiella medel som finns tillgängliga kan se ut och hur de kompletterar varandra i syfte att ringa in vilken typ av nationell finansiering som faktiskt är möjlig att samordna samt undersöka hur ett samlat nationellt kunskapsstöd kan ta form och vilka eventuella fler finansiärer, kunskapsaktörer och partners som borde inkluderas, såsom ERUF, EU-missions etc. Ett avstamp till en sådan samordning bör bygga vidare på befintliga initiativ och arbeten. Resultatet av denna förstudie kan också ses som en möjlighet för nationella myndigheter att bidra till ett mer operativt stöd och nytta för städer i omställningen och kunna vara en del i utvecklingen av www.hallbarstad.se.

Koppling till Agenda 2030

Mål 11 och mål 7