Till innehåll på sidan

Föreläsning för Länsstyrelserna om mål 11 i Agenda 2030

Ansvarig myndighet

Länsstyrelserna i samverkan med Rådets ordförande.

Så här sker samverkan

Samtal

Tidplan för genomförandet

Våren 2021.

Det här gör vi

Digital föreläsning / samtal för tjänsteper¬soner på länsstyrelserna, kring hur olika statliga uppdrag hänger ihop som berör mål 11 Hållbara städer till exempel regeringens strategi för levande städer och politiken för gestaltad livsmiljö, samt hur dessa uppdrag berör länssty¬relsernas olika tvärsektoriella uppdrag inklusive länsstyrel¬sernas uppdrag i kommunala planeringsprocesser.

Därför behövs åtgärden

För att länsstyrelsen ska lyck¬as i sin roll att tillhandahålla planeringsunderlag samt ge kommunerna råd, stöd och vägledning i deras arbete med hållbara städer och Agenda 2030 behöver tjänstepersoner på länsstyrelserna ha hög kunskap och kompetens inom områ¬det.

Koppling till Agenda 2030

Mål 11 med koppling till övriga 26 mål i Agenda 2030.