Till innehåll på sidan

Förbättrad tillämpning av barnkonventionen i fysisk samhällsplanering och stadsutveckling

Ansvarig myndighet

Boverket i samråd med Barnombuds­mannen, Trafikverket, Folkhälsomyndigheten, Naturvårds­verket och SKR.

Så här sker samverkan

Samverkan sker genom samtal.

Det här gör vi

Syftet med regeringsuppdraget är att kart­lägga och analysera den praktiska tillämpningen av barn­konventionen i planering enligt Plan- och bygglagen och stadsutveckling, såväl i kommuner och länsstyrelser som i Boverkets interna verksamhet. Målsättningen är en förbätt­rad tillämpning av barnkonventionen i fysisk samhällspla­nering och stadsutveckling, samtidigt som Boverkets interna kunskap om barnkonventionen har höjts och genomsyrar myndighetens arbete. Vid behov ska Boverket vidta åtgärder för att säkerställa att dess anställda har tillräcklig kun­skap om barnkonventionen och att konventionen beaktas i myndighetens verksamhet.

Kartläggnings- och analysarbetet omfattar frågor i plan-och byggenkäten, intervjuer med utvalda kommuner och länsstyrelser, studiebesök hos kommuner, kunskapsutbyte med Norge och samrådsmyndigheter, att genomföra inspira­tionsdagar och kunskapsinhämtning från tidigare publicerat material (internt och externt).

Därför behövs åtgärden

Genomförd inkorporering av barn­konventionen i svensk lagstiftning bidrar till att synliggöra barnets rättigheter och skapar grund för ett mer barnrätts­baserat synsätt i all offentlig verksamhet. Kommunerna har genom sitt planeringsansvar en särskilt viktig uppgift att fylla för att barnkonventionen ska efterlevas i samhällspla­neringen.

Tidplan för genomförandet

Uppdraget ska redovisas senast den 2 november 2020